Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - strona 1 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - strona 2 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - strona 3

Fragment notatki:

________________________________________________________________________________________________________________________ H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009 1 Prof. dr hab. inŜ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynieri  Środowiska Styczeń 2009 Świadectwa charakterystyki  wiadectwa charakterystyki wiadectwa charakterystyk wiadectwa charakterysty energetycznej budynk energetycznej budyn energetycznej budy energetycznej bud ów   w  w Zasady obliczania i sporz Zasady obliczania i spor Zasady obliczania i spo Zasady obliczania i sp ądzania dzani dzan dza ________________________________________________________________________________________________________________________ H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009 2 Zakres wyst Zakres wys Zakres wy Zakres w ąpienia pieni pien pie • Wprowadzenie • Zasady bilansowania energetycznego • Podstawowe zaleŜności obliczeniowe  charakterystyki energetycznej • Świadectwo energetyczne • Uwagi końcowe ________________________________________________________________________________________________________________________ H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009 3 Wprowadzenie Wprowadzeni Wprowadzen Wprowadze W wyznaczaniu charakterystyki energetycznej  naleŜy uwzględnić: • jakość osłony termicznej obudowy budynku, a więc  izolacyjność cieplną przegród budynku, własności  cieplne i transmisyjne przegród przezroczystych,  powierzchnię przegród zewnętrznych i ich  przeszklenie, zwartość bryły budynku oraz jego  szczelność powietrzną, • zastosowane urządzenia wyposaŜenia technicznego,  a więc instalacje grzewcze, przygotowania c.w.u.,  wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia oraz  oświetlenia wbudowanego i ich elementy, • zastosowane nośniki energii i ich źródła. ________________________________________________________________________________________________________________________ H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009 4 Bilanse energetyczne budynk Bilanse energetyczne budyn Bilanse energetyczne budy Bilanse energetyczne bud ów Oznaczenia: Q G – straty wytwarzania energii  Q ST – straty akumulacji  Q D – straty na rozdziale Q C/E – straty przekazania ciepła Q T – straty ciepła przez przenikanie  Q V – straty wentylacji Q S – zyski od słońca  Q I – zyski ciepła od źródeł wewnętrznych

(…)

… przenikania ciepła przez podłogę na gruncie
Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Ugr naleŜy określić wg PN-EN
12831:2006 biorąc pod uwagę:
1) wielkość zagłębienia poniŜej terenu z,
2) wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla konstrukcji podłogi, obliczonego wg
zasad podanych w normie PN-EN 6946:2004 z uwzględnieniem oporu przejmowania
ciepła od strony wewnętrznej budynku…
… dla
poszczególnych przegród,
• Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych
przegród,
• Obecność stałych i ruchomych elementów
zacieniających.
________________________________________________________________________________________________________________________ 70
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009
Całkowite zyski ciepła od nasłonecznienia…
… od nasłonecznienia
Φ r , k = R seU C AC hr ∆θ er
gdzie:
R se współczynnik oporu cieplnego zewnętrznej powierzchni przegrody, m2K/W
UC współczynnik przenikania ciepła dla przegrody, W/(m2K)
AC pole powierzchni przegrody nasłonecznionej, m2
hr współczynnik zewnętrznego promieniowania cieplnego, W/(m2K)
o
∆θ er średnia róŜnica temperatur powietrza zewnętrznego i nieba. C…
… współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie
Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Ugr naleŜy określić wg PN-EN
12831:2006 biorąc pod uwagę:
1) wielkość zagłębienia poniŜej terenu z,
2) wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla konstrukcji podłogi, obliczonego wg
zasad podanych w normie PN-EN 6946:2004 z uwzględnieniem oporu przejmowania
ciepła od strony wewnętrznej…
… dla
poszczególnych przegród,
Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych
przegród,
Obecność stałych i ruchomych elementów
zacieniających.
________________________________________________________________________________________________________________________
H. Koczyk 2009
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009
70
Całkowite zyski ciepła od nasłonecznienia
Całkowite…
… obliczania charakterystyki energetycznej
budynku mieszkalnego
Wyznaczenie stałej czasowej budynku (strefy budynku)
________________________________________________________________________________________________________________________ 15
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009
Zasady obliczania charakterystyki energetycznej
budynku mieszkalnego…

Całkowite zyski ciepła od nasłonecznienia w danym
miesiącu dla danej strefy budynku wyznaczane są
zgodnie z PN-EN 13790
 
Qsol = ∑ Φ sol ,mn ,k + ∑ (1 − btr ,l )Φ sol ,mn ,u ,l  ⋅ t M ·10-3 [kWh/m-c]
 k l 
gdzie:
Φ sol , mn, k wartość średnia miesięczna strumienia ciepła przekazywanego przez źródło k W
promieniowania słonecznego,
Φ sol , mn ,,u ,l wartość średnia miesięczna strumienia ciepła…
… na powierzchnię k, W/m2
dla danej orientacji przegrody oraz jej kąta nachylenia,
Fr , k współczynnik kierunkowy dla danej przegrody k i powierzchni nieba, -
Φ r ,k strumień ciepła oddawanego przez przegrodę k w kierunku nieba na drodze W
promieniowania.
________________________________________________________________________________________________________________________ 73
H. Koczyk 2009 Świadectwa…
….
________________________________________________________________________________________________________________________ 77
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009
Całkowite wewnętrzne zyski ciepła
Całkowite wewnętrzne zyski ciepła w danym miesiącu dla
danej strefy budynku wyznaczane są zgodnie
z PN-EN 13790
 
Qin = ∑ Φ in ,mn ,k + ∑ (1 − btr ,l )Φ in ,mn ,u ,l  ⋅ t M ·10-3 [kWh/m-c]
k l 
gdzie:
Φ int, mn, k wartość średnia miesięczna strumienia ciepła…
… Poznań, 20 stycznia 2009
Zasady obliczania charakterystyki energetycznej
budynku mieszkalnego
Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię
końcową – opcja: ogrzewanie, wentylacja i ciepła woda uŜytkowa
Gdzie:
________________________________________________________________________________________________________________________ 10
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009
Zasady obliczania charakterystyki energetycznej
budynku mieszkalnego
Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną
Gdzie:
________________________________________________________________________________________________________________________ 11
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA Poznań, 20…
… izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i urządzeniach, które są
zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych
6 Ogrzewanie powietrzne 0,95
1)
węzeł cieplny, kotłownia gazowa, olejowa, węglowa, biopaliwa
________________________________________________________________________________________________________________________ 41
H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
BUDMA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Aleksander napisał(a):

2018-05-09 17:25:01

Materiały stare i niestety nie aktualne. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obecnie wykonuje się według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku. Co do świadectw charakterystyki energetycznej warto dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie http://www.ceb.com.pl/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/#odstepstwa_od_wykonywania_certyfikatow_energetycznych