Ocena i obliczenia instalacji oświetleniowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena i obliczenia instalacji oświetleniowej  - strona 1 Ocena i obliczenia instalacji oświetleniowej  - strona 2 Ocena i obliczenia instalacji oświetleniowej  - strona 3

Fragment notatki:


Ocena instalacji oświetleniowej Podstawy prawne: Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy  Prawo  Budowlane  (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1373) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 461) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.  w sprawie  metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu  mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość  techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich  charakterystyki energetycznej  (Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1240) Dlaczego ocena instalacji oświetleniowej dotyczy  wyłącznie budynków użyteczności publicznej? Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej,  a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego , powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) 6)  budynku użyteczności publicznej  — należy przez to rozumieć budynek  przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,  kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,  gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,  sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,  morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,”, PRZYKŁADY: biura, szkoły, szpitale, budynki gastronomii i usług, dworce kolejowe, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, restauracje, budynki sportowo-rekreacyjne, budynki handlowo-usługowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(…)

… i
charakterystyki energetycznej
PODSUMOWANIE:
W celu wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną
QP,L = wel · EK,L + wel · Eel,pom,L należy:
1.
2.
3.
4.
Dobrać wartość wel
Ustalić urządzenia pomocnicze służące dla systemu oświetlenia
wbudowanego, określić moce elektryczne ich napędu i obliczyć Eel,pom,L
Ustalić wartość współczynnika utrzymania poziomu natężenia oświetlenia
MF na podstawie projektu…
… wzorów świadectw i
charakterystyki energetycznej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do oświetlenia EL,j w
poszczególnych pomieszczeniach lub budynku oblicza się według wzoru:
EL = FC · PN / 1000 · [(tD · FO · FD) + (tN · FO)]
FC -
FC
[kWh/m2rok]
(2.44)
współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do
poziomu wymaganego, obliczamy ze wzoru (2.45). W przypadku
braku regulacji prowadzącej do utrzymania natężenia oświetlenia na
poziomie wymaganym wartość współczynnika FC wynosi 1
1 MF
2
jednostka [ - ]
(2.45)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw i
charakterystyki energetycznej…

Tabela 1. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w i na wytworzenie i
dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku
L.p.
Nośnik energii końcowej
1
2
8
Ciepło z kogeneracji1)
9
Węgiel kamienny, gaz
ziemny3)
Energia odnawialna
(biogaz, biomasa)
Współczynnik
nakładu
wi
3
0,8
0,15
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz