Charakterystyka energetyczna budynku - krok po kroku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka energetyczna budynku - krok po kroku - strona 1 Charakterystyka energetyczna budynku - krok po kroku - strona 2 Charakterystyka energetyczna budynku - krok po kroku - strona 3

Fragment notatki:


z:a  _ 02 _ 2009 z a w ó d : a r c h i t e k t   –   d o d a t e k   s p e c j a l n y 24 W Charakterystyka energetyczna   budynku – krok po kroku Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu  programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze  przygotowanie. Jakie dane należy przygotować i do czego będą one służyć? Jerzy Żurawski m e t o d o l o g i a Wykonanie  projektowej  charakterystyki  ener- getycznej  budynku  jest  częścią  projektu  bu- dowlanego.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  [3]  w sprawie zakresu i form projektu budowlane- go (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wyma- gania energooszczędności nie tylko dla izolacji  termicznej  przegród,  ale  także  dla  rozwiązań  instalacyjnych. Zatem konieczne jest określenie  w  projekcie  wskaźnika  nieodnawialnej  energi   pierwotnej  EP  [kWh/m2rok]  zgodnie  z  rozpo- rządzeniem ws. metodologi  [1] oraz warunka- mi technicznymi [2]. Sporządzenie świadectwa i charakterystyki  opiera się na tej samej metodologi  obliczenio- wej.  Przy  sporządzaniu  charakterystyki  ener- getycznej  budynku  należy  określić  wszystkie  straty  ciepła  przez  przegrody  budowlane  i wentylację. Do poprawnego wyznaczenia EP  konieczne  jest  też  określenie  zysków  ciepła:  od  słońca  oraz  zysków  wewnętrznych,  które  zależą od sposobu eksploatacji budynku. Inne  są  dla  budynków  mieszkalnych,  inne  dla  bu- dynków użyteczności publicznej jeszcze inne  dla  budynków  produkcyjnych.  Dla  budynków  chłodzonych należy określić także zyski ciepła  w sezonie chłodniczym.  W przypadku sporządzania świadectwa ko- nieczne jest uzyskanie oświadczenia kierownika  budowy, że budynek został wykonany zgodnie  z projektem lub uzupełnienie informacji o zmia- nach  jakie  zostały  wprowadzone  w  trakcie  realizacji. Oświadczenie takie należy przecho- wywać  wraz  z  wersją  archiwalną  świadectwa  przez 10 lat. Zmiany istotne z punktu widzenia  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  to:  zmiana  wymiarów  budynku,  zmiana  izolacji  termicznej  przegród  budowlanych,  zmiana  urządzeń w instalacjach: c.o., c.w.u., wentylacji  i chłodzenia na rozwiązania o innej sprawności  w stosunku do założeń projektowych. Dane podstawowe Informacje  adresowe.  Przy  sporządzaniu  pro- jektowanej  charakterystyki  energetycznej  ko- nieczne  jest  przygotowanie  danych  adreso- wych dla budynku. Dla nowych obiektów może  nie być znany numer budynku, ale w tym miej-

(…)

… strat ciepła.
Określenie współczynnika przenikania ciepła wymaga wprowadzenia wszystkich warstw
przegrody oraz skorygowania wartości o mostki punktowe, nieszczelności, stropodachy odwrócone oraz mostki liniowe.
Mostki punktowe. W przegrodzie mogą występować różnego rodzaju łączniki mechaniczne łączące warstwę zewnętrzną z warstwą wewnętrzną – nośną. Bardzo często są to łączniki
stalowe, których wpływ…
… według wymiarów w  osiach
przegród prostopadłych do i-tej przegrody
(wymiary okien i  drzwi przyjmuje się jako
wymiary otworów w ścianie [m2]),
w
Ui – spółczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną
i stroną zewnętrzną [W/(m2·K)],
Yj–współczynnik przenikania ciepła w miejscu
występowania j-tego liniowego mostka termicznego [W/(m·K)],
d
Lj – ługość j-tego liniowego mostka…
… przenika-
nia ciepła Y oraz długości mostka liniowego L.
W normie PN-EN ISO 14683:2008 zamieszczono katalog ponad 60 mostków cieplnych. Każdy
przypadek powinno się przeanalizować indywidualnie. Pomocny może tu być katalog mostków
cieplnych (Instrukcja ITB 389/2003), który zawiera 176 mostków cieplnych.
Warstwa niejednorodna. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła wymaga wykonania
obliczeń zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008.
Poniżej przedstawiona jest procedura wykonywania obliczeń dla takiego przypadku.
Rozważmy następującą przegrodę: połać
dachowa z izolacją z wełny mineralnej o gr. 15
cm i poszyciem wewnętrznym z płyt gipsowo-kartonowych gr. 25 mm, spadek połaci 100%
(45°), krokwie sosnowe (6 x 18 cm) w rozstawie
osiowym 0,9 m (rys. 6).
Wprowadzanie warstw przegrody do programu obliczeniowego…
… powierzchni f. W  naszym przykładzie
będzie to 0,06/0,90 = 0,067 dla krokwi oraz
0,84/0,90 = 0,933 dla wełny mineralnej.
W ostatnim kroku dodajemy dobrze wentylowaną warstwę powietrza o grubości 0,03 m.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku
izolacji międzykrokwiowej, nie pokrywającej
pełnej wysokości krokwi (materiał termoizolacyjny + szczelina powietrzna), obliczenia prowadzi się jak dla powierzchni…
… jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z  rozporządzeniem [3]
w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wymagania energooszczędności nie tylko dla izolacji
termicznej przegród, ale także dla rozwiązań
instalacyjnych. Zatem konieczne jest określenie
w  projekcie wskaźnika nieodnawialnej energii
pierwotnej EP [kWh/m2rok] zgodnie z  rozporządzeniem ws. metodologii…
…. Na wskaźnik energii końcowej EK oraz wskaźnik energii pierwotnej EP
oprócz temperatur zewnętrznych ma wpływ
także zacienienie. Budynek na otwartej
przestrzeni będzie przyjmował więcej ciepła
od promieniowania słonecznego, budynek
otoczony wokoło budynkami lub położony
w środku lasu – znacznie mniej. Korekta realizowana jest za pomocą współczynnika zacienienia – Z. W  rozporządzeniu  [1] są podane
proste…
… należy wprowadzić kubaturę lokalu Ve pomniejszoną o podcienia, balkony, loggie, galerie – liczoną po obrysie
zewnętrznym. Dla uproszczenia wartość Ve dla
budynku jest sumą Vei poszczególnych lokali:
Ve=Σi (Vei ). Można też podać wysokość kondygnacji, która będzie automatycznie wprowadzana dla każdego pomieszczenia.
Podział na strefy termiczne
W rozporządzeniu [1] nie jest podane w jaki sposób należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz