Sukcesja w prawie administracyjnym

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sukcesja w prawie administracyjnym - strona 1 Sukcesja w prawie administracyjnym - strona 2 Sukcesja w prawie administracyjnym - strona 3

Fragment notatki:

SUKCESJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
Nast ę
pstwo prawne inaczej sukcesja jest to wst ą
pienie w ogó ł praw i obowi ą
zków
przez nabywc ę ogó ł praw lub obowi ą
u
zków. Nast ę
pstwo prawne to mówi ą wprost sytuacja
c
kiedy nast ę
pca prawny wywodzi swe prawa i obowi ą od poprzednika. Instytucja
zki
nast ę
pstwa prawnego ma swoje korzenie w prawie rzymskim, gdzie successio oznacza ł
o
wst ą
pienie w miejsce drugiej osoby, zarówno w sferze stosunków prawnych, jak i stanowiska
w administracji. Podstawowe jest rozró ż
nienie nast ę
pstwa prawnego na successio singularis
(nast ę
pstwo pod tytu ł
em szczególnym, sukcesj ę syngularn ą rozumian ą jako wst ą
),
pienie w
okre ś
lony stosunek prawny lub prawo oraz successio universalis (nast ę
pstwo pod tytu ł
em
ogólnym, sukcesj ę uniwersaln ą tj. wst ą
),
pienie w ogó ł stosunków prawnomaj ą
tkowych danej
osoby. Sukcesja uniwersalna, ograniczona by ł do przypadków spadkobrania, gdzie
a
spadkobierca wst ę
powa ł w ogó ł praw i obowi ą
zków spadkodawcy (wyj ą
wszy jednak prawa i
obowi ą osobiste) oraz do przypadków sprzeda ż ca ł
zki
y
ego maj ą
tku. Sukcesja syngularna
by ł zwi ą
a
zana w szczególno ś z kontraktem emptio-venditio, czyli umow ą sprzeda ż
ci
y.
Wyodr ę
bnienie poj ę nast ę
cia
pstwa prawnego by ł wi ę dzie ł
o
c
em doktryny prawa cywilnego.
Nie sposób zatem w pe ł zrozumie ć nast ę
ni
pstwa prawnego w prawie administracyjnym bez
odwo ł
ania si ę do odpowiednich instytucji i poj ę wykszta ł
ć
conych na gruncie prawa
cywilnego. Zrozumienie istoty nast ę
pstwa prawnego w prawie administracyjnym nie jest
mo ż
liwe bez uchwycenia pewnych specyficznych cech stosunku administracyjnoprawnego.
Stosunkiem administracyjnoprawnym jest stosunek spo ł
eczny uregulowany przez przepisy
prawa administracyjnego. Jego cechami charakterystycznymi, odró ż ą
niaj cymi go od innych
stosunków prawnych jest to, ż jedn ą ze stron stosunku jest zawsze organ administracji
e
pa ń
stwowej wyposa ż
ony w uprawnienia w ł
adcze, czyli tzw. imperium. Stosunek
administracyjnoprawny jest wi ę - stosunkiem nierównorz ę
c
dnych partnerów Przedmiotem
stosunku administracyjnego s ą jedynie sprawy nale żc e do kompetencji organów
ą
administracji w pa ń
stwie. Stosunki administracyjnoprawne powstaj ą najcz ęc iej z mocy
ś
aktów administracyjnych pomi ę
dzy organem wydaj ą
cym akt i adresatem aktu. Definicje
nast ę
pstwa administracyjnoprawnego w opracowaniach polskiej doktryny prawa
administracyjnego nale ż raczej do rzadko ś mimo ż samo poj ę do ś cz ę bywa
ą
ci,
e
cie
ć
sto
przywo ł
ywane w kontek ś poj ę stosunku administracyjnoprawnego. Poj ę nast ę
cie
cia
cie
pstwa
prawnego, jako narz ę
dzie s ł żc e do opisania pewnych zjawisk w prawie administracyjnym,
u ą
wyodr ę ł w zasadzie dopiero M. Miemiec w artykule zatytu ł
bni
owanym Nast ę
pstwo prawne w
prawie administracyjnym . Zwróci ł on w szczególno ś uwag ę na fakt, ż rozwa ż
ci
e
anie kwestii
nast ę
pstwa prawnego w prawie administracyjnym wymaga wydzielenia kilku p ł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz