Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład - strona 1 Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład - strona 2 Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD z 27.04.2010r.
Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa
Zagadnienie to jest skodyfikowane w sposób miękki, czyli bez traktatu:
- zestaw artykułów, sporządzony przez KPM
- Europejska konwencja o obywatelstwie, 1997r.
- Konwencja o unikaniu bezpaństwowości w przypadku sukcesji państw, 2006r.
Zasady dot. sukcesji:
- zasada prymatu prawa krajowego - kwestia obywatelstwa leży w kompetencji państwa, dlatego to w jego gestii powinna się znajdować ochrona interesów jednostki i państwa.
-zasada, która mówi, że jednostka, która miała obywatelstwo w dniu sukcesji ma prawo do jego zachowania (nie koniecznie tego samego)
- przyjmuje się domniemanie, że jeżeli jednostka miała pobyt na terytorium poddanym sukcesji, to przejmuje obywatelstwo sukcesora
- państwa są zobowiązane do podjęcia środków ustawowych w celu dostosowania się do artykułów KPM
- dzieci, które się rodzą się po sukcesji nabywają obywatelstwo zgodnie z ius soli - należy też uwzględnić jedność rodziny
- zasada nie dyskryminacji jednostek
- jednostka nie może być arbitralnie pozbawiona obywatelstwa, prawa do jego nabycia lub prawa opcji
Czy państwo sukcesor jest zobowiązane zawsze przyznać jednostce obywatelstwo?
Nie musi, jeśli np. jednostka miała zwykłe miejsce zamieszkania w dacie sukcesji i miała obywatelstwo państwa - swojego miejsca zamieszkania. Państwo może domagać się, by jednostka zrzekła się obywatelstwa innego państwa, gdy chce nabyć obywatelstwo sukcesora. Państwo-poprzednik może przewidywać, że jednostki, które zdobędą dobrowolnie obywatelstwo państwa-sukcesora, będą musiały utracić obywatelstwo poprzednika. KPM dużą wagę przywiązała do woli jednostki, ustalając prawo opcji, czyli prawo wyboru. Państwa są zobowiązane do uznawania tego prawa w stosunku do jednostek, które mają właściwy związek z tym państwem.
Kwestie sukcesji w odniesieniu do obywatelstwa powinny być chronione za pomocą wszelkich środków procesowych:
- cesja Obywatelstwo państwa-sukcesora nabywają jednostki, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium poddanym sukcesji, chyba że prawo opcji mówi inaczej. Państwo-poprzednik może anulować im swoje obywatelstwo - jednostka nie musi mieć podwójnego obywatelstwa.
- zjednoczenie
Wygasa obywatelstwo państw łączących się i powstaje obywatelstwo państwa-sukcesora.
- upadek/rozpad Każde państwo-sukcesor ma obowiązek przyznania swego obywatelstwa osobom, które mają na jego terytorium swoje miejsce zamieszkania oraz innym, którzy mają odpowiedni związek prawny z terytorium podlegającym sukcesji oraz osobom, które nie dostają obywatelstwa na podstawie w/w zasad, ale były bezpaństwowcami. Istnieje tu zastrzeżenie prawa opcji.


(…)

… za taki stan rzeczy
- MTS, 1939r. - nie można uwolnić się od odpowiedzialności powołując się na prawo krajowe
Konsekwencją odpowiedzialności jest obowiązek naprawienia szkody. Odpowiedzialność ponosi się za naruszenie konkretnych zobowiązań prawa m-wego przez określony podmiot prawa m-wego.
Zagadnienie odpowiedzialności państwa budziło wiele kontrowersji. Zajęła się nim KPM, która sporządziła 2 dokumenty…
… podmiotami prawa m-wego i na który składają się prawa i obowiązki oraz element je łączący. Ten stosunek prawny najczęściej powstaje ex consensu advenit vinculum (iuris). Takie zobowiązanie jest nawet dopuszczalne gdy wynika z aktu jednostronnego.
MTS w sprawie prób nuklearnych, 1974r. podstawową zasadą dla powstania i interpretacji jest Opinia doradcza w sprawie legalności użycia broni jądrowej zasada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz