Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - omówienie - strona 1 Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - omówienie - strona 2 Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-05-14
Subsydia
Subwencje i postępowania
antysubwencyjne w handlu
międzynarodowym
W trakcie rundy urugwajskiej
zawarto nowe porozumienie w
sprawie subsydiów i środków
wyrównawczych.
Negocjacje były trudne.
Subsydia
W nowym porozumieniu na początku sformułowano
definicję subwencji .
Subsydia
Ważne jest przy tym rozróżnienie subwencji specyficznych,
które — w przeciwieństwie do powszechnych — mogą być
Z subwencją mamy do czynienia wówczas, gdy:
a)beneficjent uzyskuje korzyść,
b)występuje wkład finansowy, wsparcie dochodowe lub
finansowe ze strony rządu bądź innej instytucji publicznej.
Obok klasycznych wkładów finansowych wymienia się takie
formy wspierania działalności, jak umorzenie należności,
odroczenie płatności (np. podatkowych) czy zakup towarów
na warunkach lepszych niż rynkowe.
Subsydia
przedmiotem postępowania antysubwencyjnego.
Subsydia są specyficzne wówczas, gdy są stosowane jedynie
wobec określonych przedsiębiorstw czy sektorów, a nie wobec
wszystkich podmiotów danej gospodarki.
Subsydia
Subsydia zakazane
Kluczowe znaczenie ma klasyfikacja subwencji,
oparta o kryteria ich domniemanej szkodliwości,
głównie z punktu widzenia importera.
W porozumieniu wyróżniono trzy rodzaje subwencji:
a) zakazane
b) podlegające sankcjom
c) nie podlegające sankcjom.
Za najbardziej szkodliwe i w związku z tym objęte powszechnym
zakazem uznano subsydia eksportowe oraz te, których
przyznanie uwarunkowane jest użyciem towarów pochodzenia
krajowego zamiast towarów importowanych. Przez subsydia
eksportowe rozumie się te, które są uzależnione od wyników
eksportu (np. od wielkości eksportu lub dochodów eksportowych).
Sam fakt przyznania subsydium firmie, która eksportuje, nie
stanowi podstawy do uznania subsydium za eksportowe.
Przykładowa lista tych subsydiów zawiera między innymi:
 bezpośrednie subsydia rządowe dla przedsiębiorstwa lub
przemysłu uzależnione od wyników w eksporcie,
 preferencyjne stawki transportowe dla eksporterów,
 zwolnienia, ulgi lub kredyty podatkowe dotyczące eksportu,
 preferencyjne rządowe kredyty eksportowe.
1
2012-05-14
Subsydia
Subsydia podlegające sankcjom
Za subsydia podlegające sankcjom uznano głównie subwencje
produkcyjne, które mogą niekiedy naruszać interesy gospodarcze
innych krajów.
Sankcjom podlegają więc trzy kategorie subwencji:
1. wyrządzające szkodę przemysłowi krajowemu innego Członka
WTO,
2. naruszające lub eliminujące korzyści innych Członków, wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z postanowień GATT 1994 r.,
3. powodujące poważny uszczerbek interesów innego kraju.
Poważny uszczerbek występuje, gdy:
 wysokość subsydium przekracza 5% ad valorem
 subsydium przyznane jest na pokrycie bieżących strat danego
przemysłu bądź przedsiębiorstwa
 następuje umorzenie długu wobec państwa.
Subsydia
Procedury stosowania środków
wyrównawczych:
Subsydia
Subsydia nie podlegające sankcjom
Do tej kategorii zaliczono trzy rodzaje subsydiów, których
stosowanie jest uzasadnione względami rozwojowymi czy
społecznymi. Wyłączenie ich z zakresu działań antysubwencyjnych
zostało jednak obwarowane bardzo precyzyjnymi warunkami.
Z sankcji wyłączono pomoc finansową na:
1. prace badawcze prowadzone przez firmy, wyższe uczelnie i
jednostki badawcze, do wysokości 75% kosztów badań
przemysłowych lub 50% kosztów wdrożenia produkcji,
2. rozwój regionów względnie zacofanych (w ramach danego
kraju),
3. dostosowanie się do nowych wymagań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
Subsydia
Procedura antysubwencyjna w Unii Europejskiej
Wszczęcie postępowania antysubwencyjnego przez uprawnione władze
krajowe jest możliwe po złożeniu pisemnego wniosku przez/lub w imieniu
przemysłu krajowego.
a. ścieżka l - postępowanie wielostronne
na forum WTO
Wniosek musi zawierać dostateczne dowody wystąpienia jednocześnie trzech
elementów: a) subsydium, b) szkody oraz c) związku przyczynowoskutkowego między faktem subsydiowania i wystąpieniem szkody.
b. ścieżka II – postępowanie jednostronne
Wniosek będzie uznany za złożony przez przemysł krajowy, jeśli jest poparty
przez producentów wytwarzających ponad połowę produkcji ogółem towaru
podobnego, pochodzącego od tej części przemysłu, która wyraża poparcie
wniosku lub sprzeciw.
Porozumienie wprowadza ponadto obowiązek niezwłocznego zakończenia
postępowania, jeżeli wielkość subsydium oraz subsydiowanego importu bądź
szkoda są minimalne. Za minimalną wielkość (tzw. zasada de minimis)
przyjęto subsydium o wartości poniżej 1% wartości towaru.
Subsydia
Subsydia
Dla zapobieżenia praktykom przedłużania postępowań
ograniczono czas trwania całej procedury do jednego
roku, a w szczególnych sytuacjach - maksymalnie do 18
miesięcy.
Istotną częścią postępowania jest test szkody. Przy
badaniu wielkości subsydiowanego importu władze muszą
ustalić, czy nastąpił znaczny wzrost w wyrażeniu
bezwzględnym albo względem produkcji lub konsumpcji w
kraju importera. Z kolei analizując skutki cenowe, należy
zbadać, czy wystąpiło obniżenie cen krajowych bądź
ograniczenie tendencji do ich wzrostu.
Wielkość subwencji na świecie
Nałożone cło wyrównawcze nie może być wyższe od
jednostkowego subsydium.
2
2012-05-14
Subsydia
Subsydia
7 listopada 2002 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21
czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na
Liczba postępowań antysubwencyjnych
polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1063). Ustawa ta stanowiła realizację
zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w WTO
i z Porozumienia w sprawie subsydiów i środków
wyrównawczych WTO.
Subsydia
Dziękuję za uwagę
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz