Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej - wykład - strona 1 Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej - wykład - strona 2 Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej
Studium techniczno-ekonomiczne służy do znalezienia optymalnego rozwią­zania dla planowanej inwestycji. Studium to z reguły jest powiązane z analizą budowy odcinka drogi, w tym jego lokalizacji. Zaleca się go wykonać w przypadku, gdy zachodzi potrzeba porównania kilku wariantów planowanej inwestycji. Na tym etapie analizy obiekt mostowy jest traktowany z reguły jako element większego zadania, jakim jest trasa komunikacyjna. Główny nacisk kładzie się na racjonalność całej inwe­stycji, budowy odcinka drogi czy linii kolejowej. W związku z tym bardzo istotnym elementem studium techniczno-ekonomicznego jest lokalizacja inwestycji jako cało­ści (usytuowanie w terenie). W bardzo wielu przypadkach obiekt mostowy stanowi ułamek kosztów całej inwestycji (trasy komunikacyjnej). Może się jednak zdarzyć, że obiekt inżynierski stanowi podstawową część planowanej inwestycji komunikacyjnej, wtedy w analizie najistotniejszy jest koszt budowy mostu.
Podstawowym celem studium techniczno-ekonomicznego jest:
- wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustale­nie jego efektywności ekonomicznej,
- ustalenie ostatecznego korytarza terenowego przebiegu trasy komunikacyjnej oraz głównych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
- podjęcie ostatecznych decyzji inwestorskich w sprawie całości i zakresu przedsię­wzięcia.
Studium techniczno-programowe jest podstawą do pozostałych opracowań pro­jektowych, służących do realizacji etapów planowania i lokalizacji zadań w procesie inwestycji. Jest jednym z materiałów wyjściowych do prowadzenia dalszych stadiów dokumentacji projektowej. W zakres studium techniczno-ekonomicznego wchodzą takie opracowania, jak:
- mapy poglądowe,
- studium geologiczno-inżynierskie,
- studium ekologiczne,
- prognoza ruchu,
- analiza bezpieczeństwa ruchu,
- analiza kosztów zajęcia nieruchomości wynikających z realizacji inwestycji.
Niektóre z części studium techniczno-ekonomicznego powinny być elementem zamówienia na opracowanie projektu realizacji inwestycji.
Na etapie studium techniczno-ekonomicznego niektóre elementy inwestycji powinny być zaprojektowane ostatecznie. W odniesieniu do obiektów mostowych są to :
- typy i ogólna lokalizacja obiektów,
- główne składniki przekroju normalnego,
- światła obiektów i ich skrajnie.
Studium koncepcji programowej służy do ustalenia optymalnej konstrukcji i elementów geometrii obiektu budowlanego oraz uściślenia lokalizacji inwestycji. Zaleca sięje wykonywać, gdy zachodzi potrzeba porównania kilku wariantów kon­strukcji projektowanego obiektu. Podstawowym celem opracowania koncepcji pro­gramowej jest:

(…)

… badań podłoża,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych,
- ocena oddziaływań inwestycji na środowisko,
- prognoza ruchu,
- analiza bezpieczeństwa mchu.
Opracowanie dotyczące obiektów inżynierskich powinno zawierać jako ostateczne:
- lokalizację i rodzaje obiektów,
- schemat statyczny konstrukcji,
- główne parametry geometryczne ważniejszych składników przekroju normalnego,
- skrajnię pionową i pozioma,
- konstrukcje obiektów: konstrukcję przęseł, konstrukcją podpór, sposób posado­wienia,
- ważniejsze elementy geometrii poszczególnych składników konstrukcji obiektów i rodzaje materiałów, z których będą wykonane poszczególne elementy konstrukcji,
- sposób odwodnienia obiektów.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz