Stadia i zakres dokumentacji projektowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadia i zakres dokumentacji projektowej - wykład - strona 1 Stadia i zakres dokumentacji projektowej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Stadia i zakres dokumentacji projektowej
Projekt przejścia mostowego może być związany z budową nowej trasy komunikacyj­nej lub dotyczyć wymiany istniejącej konstrukcji na nową, jeśli parametry dotychcza­sowej nie spełniająjuż aktualnych wymagań (np. co do nośności czy przepustowości). W pierwszym przypadku projektowanie mostu jest tylko jednym z elementów projekto­wania trasy komunikacyjnej, w drugim przypadku może być zadaniem samym w sobie, jakkolwiek przebudowa mostu często jest powiązana z modernizacją trasy komunika­cyjnej. Niekiedy projekt może się ograniczać jedynie do remontu czy przebudowy obiektu. Jednak w każdym przypadku parametry techniczne projektowanego obiektu muszą odpowiadać parametrom trasy, w ciągu której się znajduje (ukształtowanie w planie i w profilu, nośność, przekrój poprzeczny). Pewne odstępstwa są dopuszczalne wy­łącznie, gdy ograniczamy się do remontu (modernizacji) obiektu.
Każda taka inwestycja, w zwłaszcza jeśli jej planowany koszt jest wysoki, po­winna być poprzedzona pracami studialnymi, których celem jest m.in. uzasadnienie jej realizacji oraz wybranie optymalnego technicznie i ekonomiczne rozwiązania. W pierwszym rzędzie przedsięwzięcie takie musi mieć uzasadnienie społeczne i funk­cjonalne a także, w szerokim tego słowa znaczeniu, uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli studia takie wykażą, że dana inwestycja komunikacyjna jest uzasadniona, kolejnym etapem powinny być studia nad jej najbardziej ekonomiczną realizacją, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe koszty: od kosztów bezpośrednich związanych z realizacją inwestycji, po szeroko rozumiane koszty społeczne, wynikające m.in. z wpływu prze­widywanej inwestycji na życie społeczeństwa (aktywizacja gospodarcza terenów, wzrost wartości gruntów), utrudnień w ruchu podczas realizacji inwestycji, wpływami na środowisko (zanieczyszczenie, wzrost hałasu) itp. Trzeba również pamiętać, że inwe­stycja komunikacyjna, ma z reguły nieodwracalny wpływ na charakter przyległych terenów i życie ludzi. Jeśli wyniki przeprowadzonej analizy będą pozytywne i inwes­tycja komunikacyjnajako całość znajdzie uzasadnienie, rozpocznie się proces projek­towania poszczególnych jej składników. Podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji jest projekt budowlany, który umoż­liwia uzyskanie pozwolenia na budowę.
Opracowanie projektu budowlanego może być poprzedzone całym szeregiem wyprzedzających działań, których celem jest poszukanie optymalnego rozwiązania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Im zadanie jest większe, tym jego realizacja powinna być poprzedzona szerszymi pracami studialnymi. Mogą się one ograniczać tylko do analizy techniczno-ekonomicznej w przypadku remontu lub prze­budowy istniejącego obiektu, ponieważ w tej sytuacji istniejące rozwiązania konstruk­cyjne na ogół narzucająmożliwy sposób wykonania. Jakkolwiek w przypadku remontu opisane analizy sąniekiedy pomijane, to zaleca sięje zawsze przeprowadzać, jeśli plano­wany zakres prac jest duży, np. przy modernizacji obiektu lub gdy poważny jest stopień zużycia obiektu. Może się wtedy rodzić pytanie: czy przebudowywać (remontować) obiekt czy bardziej racjonalna jest jego rozbiórka i wybudowanie nowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz