Studia i plany zagospodarowania przestrzennego-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia i plany zagospodarowania przestrzennego-pytania na egzamin - strona 1 Studia i plany zagospodarowania przestrzennego-pytania na egzamin - strona 2 Studia i plany zagospodarowania przestrzennego-pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Jakie szczeble planowania przestrzennego mamy w Polsce ?
krajowy
wojewódzki
lokalny:
powiatowy
gminny
miejscowy
Czym charakteryzuje się zjawisko urban sprawl ?
rozlewaniem miast na rozległe obszary mniej intensywnej zabudowy
ekspansją zabudowy mieszkaniowej i usługowej poza strefę zwartej zabudowy miejskiej
suburbanizacją czyli rozwojem rozległych przedmieść
z budownictwem o małej intensywności, niska gęstość zabudowy
brak ciągłości zabudowy
zanikiem ruchu pieszego a dominacją komunikacji samochodowej
dominacją zabudowy niskiej jednorodzinnej
fragmentacja przestrzeni z monotonią funkcji -wyznaczenie określonych przestrzeni dla sklepów, administracji, mieszkalnictwa, przemysłu
Na czym polega partycypacja społeczna w procesie projektowania ?
Partycypacja społeczna to aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej i jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach. To włączenie w proces powstawania dokumentów planistycznych , podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych. Cechą charakterystyczna partycypacji jest aktywny udział wszystkich partnerów biorących udział w procesie współdziałania. Proces ten składa się z trzech zasadniczych części: analiza środowiskowa, interaktywne projektowanie i wypracowanie ostatecznej koncepcji.
Jakie skale stosowane są dla części graficznej Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ?
1:200 000
1:100 000
Dla jakiego obszaru sporządza się Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ?
Dla obszaru (w granicach administracyjnych) województwa.
Co decyduje o wielkości obszaru pedestrian pockets ? (proszę określić jednym zdaniem)
Izochroma dojścia.
Co zamieszcza się w części tekstowej planów w celu ograniczenia trudności interpretacyjnych i niejednoznacznego rozumienia ustaleń planów ?
Opis i legendę.
W jakim dokumencie planistycznym gmina określa swoją politykę przestrzenną ?
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Kto uchwala Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy?
Rada gminy
W jakim dokumencie planistycznym wyznacza się obszary opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ?
SUiKZP.
Jaki dokument planistyczny sporządzany przez gminę stanowi po jego zatwierdzeniu akt prawa miejscowego ?

(…)

…;
- określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji - określenie obiektów i terenów chronionych ustaleniami
- określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni
- określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni…
…, wytwarzające energię ze światła słonecznego i wiatru i przetwarzające ścieki oraz efektywne wykorzystanie zieleni.
Główne źródło energii w słonecznym klimacie stanowią kolektory słoneczne lub baterie fotowoltaiczne w miejscach o dużym zachmurzeniu wspomagane są dodatkowym ogrzewaniem, kominkami na drewno czy generatorami prądotwórczymi, oraz małymi elektrowniami wiatrowymi, system oświetlenia oparty…
… przestrzennego gminy.
Czy zasada zrównoważonego rozwoju sugeruje zabudowę ekstensywna czy intensywną?
Ekstensywną
Jak w ramach zrównoważonego rozwoju należy rozumieć wdrażanie zasady recyklingu w zakresie architektury ?
Rozwój zrównoważony jest ochroną środowiska w ujęciu tradycyjnym. Uwarunkowany jest przestrzenią ekologiczną, bezpieczną i korzystną dla człowieka, środowiska i gospodarki. Daje możliwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz