struktura użytków rolnych w europie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
struktura użytków rolnych w europie - strona 1

Fragment notatki:


Mateusz Wojtala
Analizując strukturę użytków rolnych w krajach europejskich można zauważyć, że państwa te dzielą się na kraje, których powierzchnia użytków rolnych jest niska, średnia oraz duża.
Do krajów z niewielką powierzchnią użytków rolnych należą przede wszystkim kraje Europy Północnej, czyli Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia. Wynika to przede wszystkim z niekorzystnego ukształtowania terenu. Kraje Skandynawskie to państwa górzyste, co ogranicza możliwość wykorzystania wielu terenów pod uprawy. Finlandia zaś jest krajem o niezwykle dużej lesistości i jeziorności, co również ograniczna rozwój terenów rolniczych. Klimat umiarkowany chłodny panujący na większej części powierzchni tych krajów niekorzystnie wpływa na rozwój rolnictwa. Dodatkowo gleby górskie, tundrowe i bielicowe także nie wpływają pozytywnie na rolnictwo.
Kraje ze średnią powierzchnią użytków rolnych, to państwa leżące w Europie Zachodniej, Środkowej i Południowej. Udział użytków rolnych stanowi tam około 50% powierzchni kraju. W dużym stopniu państwa te są nizinne, co wpływa korzystnie na tamtejsze rolnictwo. W przeważającej części klimat tych regionów jest umiarkowany ciepły, dający wystarczająco długi okres wegetacji roślin. Gleby brunatne i płowe, częściowo także czarnoziemy i gleby czarnoziemne należą do wysokiej klasy bonitacyjnej, czyli są żyzne. Ogólnie rzecz biorąc, warunki wpływające na rozwój rolnictwa w tych krajach są w dużej części dobre lub bardzo dobre.
Kraje z dużym udziałem użytków rolnych nie zajmują jednego konkretnego terenu, choć są to głównie kraje Europy Zachodniej, takie jak Hiszpania. Dania, Irlandia czy Wielka Brytania. Do krajów tych należą również: Grecja, Mołdawia, Rumunia, Węgry oraz Ukraina. Państwa te są zróżnicowane pod względem ukształtowania powierzchni terenu. Hiszpania jest krajem wyżynnym, a Dania- nizinnym. Klimat owych terenów jest także odmienny, jednak korzystnie wpływający na uprawę niektórych roślin. Gleby brunatne i płowe, a także czarnoziemy, m.in. na Ukrainie i w Rumunii, są, jak wspomniałem wcześniej, żyzne, co sprzyja rozwojowi upraw.
Inną cechą charakterystyczną niektórych krajów jest wysoki udział łąk i pastwisk w powierzchni użytków rolnych. Państwami tymi są kraje górzyste, gdzie tereny te wykorzystywane są na przykład pod wypas owiec. Państwa z bardzo dużym udziałem gruntów ornych i sadów, to głównie kraje Europy środkowo-wschodniej, w których rolnictwo nadal odgrywa znaczącą rolę.
Tak więc Europa pod względem rodzaju użytkowania ziemi jest dość zróżnicowana i można wyróżnić kilka obszarów z wysokim udziałem jakiejś formy użytkowania tych terenów i związane jest to z klimatem, glebami oraz ukształtowaniem powierzchni terenu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz