Struktura, technologia, otoczenie- wykład

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura, technologia, otoczenie- wykład - strona 1 Struktura, technologia, otoczenie- wykład - strona 2 Struktura, technologia, otoczenie- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji:
struktura organizacyjna
Schemat organizacyjny
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 2
Struktura organizacyjna
Elementy
konstrukcyjne:
oddziały, wydziały,
działy, stanowiska
Powiązania:
więzi słuŜbowe,
doradcze,
funkcjonalne
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 3
Definicja struktury organizacyjnej
Struktura organizacyjna - to zestaw elementów
konstrukcyjnych, które mogą być uŜyte do
ukształtowania organizacji. Wynikiem ich
wykorzystania jest konkretny układ elementów
organizacji i ich wzajemnych powiązań.
Struktura organizacyjna jest rezultatem:
podziału pracy,
podziału władzy,
koordynacji i integracji elementów i działań.
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 4
Funkcje struktury organizacyjnej
Struktura pełni funkcję regulacyjną przez:
redukcje złoŜoności, podział uczestników na róŜne grupy i
określenie miejsca kaŜdego uczestnika w podziale władzy,
pracy, zadań i obowiązków
wyznaczanie ogólnych ram zachowań się w organizacji,
zinstytucjonalizowanie względem siebie norm postępowania
jednostek i zespołów ludzi zajmujących odmienne pozycje,
pełniących róŜne role organizacyjne.
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 5
Cechy struktury organizacyjnej
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 6
Model organizacji: technologia
Technologia
Technologia zbiór metod i technik uŜywanych w procesie
przeobraŜeń (transformacji).
Technologia obejmuje środki osiągania: poŜądanego wyniku,
celu, czy wytworu czyli produktu lub usługi.
Technologię zwykle definiuje się za pomocą:
fizycznych przedmiotów czy artefaktów obejmujących produkty i
narzędzia oraz wyposaŜenie wykorzystywane do ich produkcji;
czynności lub procesów składających się na metody produkcji;
wiedzy potrzebnej do opracowania i zastosowania wyposaŜenia,
narzędzi i metod słuŜących produkcji konkretnego wytworu =
know-how
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 8
Technologia
w kaŜdej organizacji istnieje inna technologia
kaŜda organizacja to zbiór róŜnych technologii
zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe muszą śledzić rozwój
technologii
zmiany w technologii wpływają na wszystkie aspekty
funkcjonowania przedsiębiorstw: na podsystem społeczny, na
strukturę organizacyjną, na wybór narzędzi koordynacji…
wybór technologii musi godzić to co konieczne
z tym co moŜliwe
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 9
Podział technologii wewnątrz
organizacji
technologia bezpośrednio wytwarzająca produkty
i usługi, które są dostarczane otoczeniu
technologia podtrzymująca proces bezpośredni
(np. księgowość, kadry)
technologia słuŜąca dostosowaniu się do otoczenia
(badanie rynku, tyczenie strategii, analiza
ekonomiczna)
PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 10
Model organizacji: otoczenie
Organizacje jako systemy otwarte
RóŜnorodność „gatunków” ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz