Model organizacji- definicja pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model organizacji- definicja pojęcia - strona 1 Model organizacji- definicja pojęcia - strona 2 Model organizacji- definicja pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji
Definicja pojęcia
Cechy wspólne organizacji – model organizacji
Charakterystyka podsystemów organizacji
Definicja pojęcia organizacji
Organizacja w sensie instytucjonalnym
system społeczno-techniczny utworzony sztucznie dla realizowania
określonych misji, wartości i celów, posiadający wewnętrzną strukturę
łączącą w funkcjonalną całość elementy i części wchodzące w jego
skład (składa się z rzeczy i ludzi wyposaŜonych w narzędzia, maszyny,
jak np. przedsiębiorstwo, bank, biuro podróŜy, urząd itp.)
Organizacja w sensie czynnościowym
czynność organizowania, czyli świadomego i celowego porządkowania
zbioru działań, działających podmiotów, zasobów i instrumentów
działania.
Organizacja w sensie atrybutowym
to cecha rzeczy złoŜonej (często czynność), np. mówiąc o instytucji,
procesie, czynnościach, Ŝe są dobrze zorganizowane, uŜywamy pojęcia
organizacji w znaczeniu oceny i atrybutu.
PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 2
Rodzaje organizacji
kryterium podziału jest funkcja, jaką organizacje
realizują na rzecz otoczenia
gospodarcze, nastawione na zysk
uŜyteczności publicznej
administracji państwowej i samorządowej
militarne i policyjne
społeczne
religijne
PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 3
Model organizacji wg H.J. Leavitta
PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 4
Model organizacji wg H.J.Leavitta
Cele organizacji - zbiór zamierzeń przewidzianych do realizacji w jakimś
przedziale czasu, z których wywodzą się zadania cząstkowe
Ludzie - członkowie organizacji wraz z ich wiedzą, kwalifikacjami, postawami,
systemem wartości, motywacją do pracy oraz stosunkami międzyludzkimi
Technologia - zbiór metod i technik uŜywanych w procesie przeobraŜeń
(transformacji)
Struktura organizacyjna – układ złoŜony z poszczególnych elementów
organizacji (pionów, komórek itp.) oraz ich wzajemnych powiązań; zbiór reguł
porządkujących zachowania uczestników organizacji.
Między wymienionymi wyŜej elementami organizacji występują wzajemne
relacje. Wszystkie one są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają zmiany w dowolnym elemencie wymuszają zmiany w pozostałych.
PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 5
Model organizacji: cele
organizacyjne
Cele organizacji stanowią zbiór wzajemnie
powiązanych dąŜeń, aspiracji i zamierzonych
efektów o róŜnym stopniu konkretności.
Cele organizacji stanowią układ hierarchiczny.
Hierarchia celów organizacyjnych
Cele najwyŜszego rzędu
(główne organizacyjne)
wartości
Przetrwanie i rozwój
ZrównowaŜone funkcjonowanie
(dostęp do zasobów koniecznych dla istnienia i rozwoju)
Maksymalizacja zysku
(w przypadku organizacji
rynkowych)
Maksymalizacja budŜetu
(w przypadku organizacji niedochodowych)
Wytwarzanie społecznie uŜytecznych dóbr i usług
(realizacja funkcji na rzecz otoczenia)
Realizacja konkretnych zamierzeń,
działań, zadań i przedsięwzięć
Cele najniŜszego rzędu
(konkretne)
efekty działań
PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz