Podstawy zarządzania - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 6 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 6 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


Model organizacji:   struktura organizacyjna PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 2 Schemat organizacyjny PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 3 Struktura organizacyjna Powiązania:  więzi słuŜbowe,  doradcze,  funkcjonalne Elementy  konstrukcyjne:  oddziały, wydziały,  działy, stanowiska PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 4 Definicja struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna  - to zestaw elementów  konstrukcyjnych, które mogą być uŜyte do  ukształtowania organizacji. Wynikiem ich  wykorzystania jest konkretny układ elementów  organizacji i ich wzajemnych powiązań. Struktura organizacyjna jest rezultatem : podziału pracy, podziału władzy, koordynacji i integracji elementów i działań. PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 5 Funkcje struktury organizacyjnej Struktura  pełni funkcję regulacyjną  przez: redukcje złoŜoności, podział uczestników na róŜne grupy i  określenie miejsca kaŜdego uczestnika w podziale władzy,  pracy, zadań i obowiązków wyznaczanie ogólnych ram zachowań się w organizacji,  zinstytucjonalizowanie względem siebie norm postępowania  jednostek i zespołów ludzi zajmujących odmienne pozycje,  pełniących róŜne role organizacyjne. PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 6 Cechy struktury organizacyjnej Model organizacji: technologia PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 8 Technologia Technologię zwykle definiuje się za pomocą: fizycznych przedmiotów czy artefaktów obejmujących  produkty i  narzędzia oraz wyposaŜenie  wykorzystywane do ich produkcji;  czynności lub procesów składających się na  metody produkcji ; wiedzy potrzebnej do opracowania i zastosowania  wyposaŜenia,  narzędzi i metod słuŜących produkcji konkretnego wytworu =  know-how Technologia  zbiór metod i technik uŜywanych w procesie  przeobraŜeń (transformacji). Technologia  obejmuje środki osiągania: poŜądanego wyniku,  celu, czy wytworu czyli produktu lub usługi.  PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 9 Technologia w kaŜdej organizacji istnieje inna technologia kaŜda organizacja to zbiór róŜnych technologii zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe muszą śledzić rozwój  technologii zmiany w technologii wpływają na wszystkie aspekty  funkcjonowania przedsiębiorstw: na podsystem społeczny, na  strukturę organizacyjną, na wybór narzędzi koordynacji… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz