Podstawy zarządzania - wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 10 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 10 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 1 FUNKCJE ZARZĄDZANIA:  ORGANIZOWANIE   PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 2 Organizowanie ma  kształtować strukturę  działania,  która specyfikuje wszystkie konieczne  zadania i tak je sprzęga, Ŝe realizacja  planów jest zapewniona. PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 3 Kształtowanie struktur  organizacyjnych NaleŜy : dokonać podziału  pracy , dokonać podziału  władzy , zapewnić  koordynację  elementów i działań. PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 4 Kształtowanie struktur organizacyjnych - PODZIAŁ PRACY - PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 5 Kształtowanie struktur organizacyjnych - PODZIAŁ PRACY - Jak grupujemy stanowiska? grupowanie stanowisk wymagających tych samych lub  podobnych czynności grupowanie działalności wokół obiektów: produktów,  klientów, obszarów geograficznych itp. PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 6 Organizowanie wg sposobów wykonania - STRUKTURA FUNKCJONALNA - Struktura funkcjonalna  to taka, w której na drugim szczeblu  hierarchicznym dokonuje się grupowanie zadań według  kryterium funkcji.  Wykorzystanie  – przedsiębiorstwa produkujące jeden wyrób lub  dysponujące jednorodnym programem wyrobów. PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 7 Organizowanie wg sposobów wykonania - STRUKTURA DYWIZJONALNA - Organizacja dywizjonalna  ma  wyodrębnione na drugim szczeblu  hierarchii jednostki, które  koncentrują zadania wokół obiektów (produktów, grup  odbiorców, rynków). Warunkiem stosowania  jest  moŜliwość rozłoŜenia czynności  na jednorodne, w duŜej mierze  niezaleŜne od siebie, sektory. PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 8 Kształtowanie struktur organizacyjnych - PODZIAŁ WŁADZY - Podział władzy w organizacji czyli  rozmieszczenie  uprawnień decyzyjnych CENTRALIZACJA DECENTRALIZACJA PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 9 RównowaŜenie stopnia centralizacji  i decentralizacji Organizacja jest rozproszona  geograficzne  Zwartość terytorialna organizacji Decyzje o mniejszym znaczeniu Decyzje o bardzo kosztowne i  ryzykowne MenedŜerowie niŜszych szczebli  chcą mieć udział w procesie  podejmowania decyzji MenedŜerowie niŜszych szczebli  nie chcą brać udziału w procesie  podejmowania decyzji

(…)

… zadaniowy
Wydział integrujący
Struktura macierzowa
Spontaniczne samouzgadnianie
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 16
Kształtowanie struktur organizacyjnych
- KOORDYNACJA I INTEGRACJA Struktura jednoliniowa – obowiązuje
zasada jedności rozkazodawstwa
(„one men, one boss”).
Struktura jednoliniowa
Struktura wieloliniowa - jest
zbudowana na zasadzie specjalizacji i
rozkłada zadania kierownicze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz