Podstawy zarządzania - wykład 2 - Model organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 2 - Model organizacji  - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 2 - Model organizacji  - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 2 - Model organizacji  - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji Definicja pojęcia  Cechy wspólne organizacji – model organizacji Charakterystyka podsystemów organizacji PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 2 Definicja pojęcia organizacji Organizacja w sensie instytucjonalnym system społeczno-techniczny utworzony sztucznie dla realizowania  określonych misji, wartości i celów, posiadający wewnętrzną strukturę łączącą w funkcjonalną całość elementy i części wchodzące w jego  skład (składa się z rzeczy i ludzi wyposaŜonych w narzędzia, maszyny,  jak np. przedsiębiorstwo, bank, biuro podróŜy, urząd itp.) Organizacja w sensie czynnościowym czynność organizowania, czyli świadomego i celowego porządkowania  zbioru działań, działających podmiotów, zasobów i instrumentów  działania.  Organizacja w sensie atrybutowym  to cecha rzeczy złoŜonej (często czynność), np. mówiąc o instytucji,  procesie, czynnościach, Ŝe są dobrze zorganizowane, uŜywamy pojęcia  organizacji w znaczeniu oceny i atrybutu. PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 3 Rodzaje organizacji kryterium podziału jest funkcja, jaką organizacje  realizują na rzecz otoczenia gospodarcze, nastawione na zysk uŜyteczności publicznej administracji państwowej i samorządowej militarne i policyjne społeczne religijne PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 4 Model organizacji wg H.J. Leavitta PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 5 Model organizacji wg H.J.Leavitta Cele organizacji  - zbiór zamierzeń przewidzianych do realizacji w jakimś przedziale czasu, z których wywodzą się zadania cząstkowe Ludzie  - członkowie organizacji wraz z ich wiedzą, kwalifikacjami, postawami,  systemem wartości, motywacją do pracy oraz stosunkami międzyludzkimi Technologia  - zbiór metod i technik uŜywanych w procesie przeobraŜeń (transformacji) Struktura organizacyjna  – układ złoŜony z poszczególnych elementów  organizacji (pionów, komórek itp.) oraz ich wzajemnych powiązań; zbiór reguł porządkujących zachowania uczestników organizacji. Między wymienionymi wyŜej elementami organizacji występują wzajemne  relacje. Wszystkie one są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają - zmiany w dowolnym elemencie wymuszają zmiany w pozostałych. Model organizacji: cele  organizacyjne Cele organizacji stanowią zbiór wzajemnie  powiązanych dąŜeń, aspiracji i zamierzonych  efektów o róŜnym stopniu konkretności.  Cele organizacji stanowią układ hierarchiczny. PZ – Pojęcie organizacji, model organizacji/ slajd nr 7

(…)

… przede wszystkim przed lekarzami,
pielęgniarkami, pacjentami, matkami i wszystkimi, którzy uŜywają naszych wyrobów"
(Johnson & Johnson).
Główne produkty lub
usługi
„Główne produkty AMAX to molibden, węgiel, ruda Ŝelaza, miedź, ołów, cynk, ropa
naftowa i gaz ziemny, potas, fosforyty, nikiel, wolfram, srebro, złoto i magnez”.
Obszar
Geograficzny
„Zdecydowanie dąŜymy do pełnego sukcesu Corning Glass Works jako światowego
konkurenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz