Struktura przestrzenna miasta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura przestrzenna miasta - strona 1 Struktura przestrzenna miasta - strona 2 Struktura przestrzenna miasta - strona 3

Fragment notatki:


Miasto i jego struktura przestrzenna Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwałych urządzeń materialnych o specyficznej fizjonomii, którą można uznać za odrębny typ krajobrazu.
Na strukturę przestrzenna miast wpływają następujące grupy czynników: a) wywołane przemianami w skali globalnej urbanizacja
uprzemysłowienie
deglomeracja
suburbanizacja
b) wywołane żywiołami przyrody lub zbrodniczymi czynnościami człowieka:
trzęsienia ziemi
powodzie
pożary
wojny
c) wywołane świadomym i zaplanowanym działaniem ludzkim:
przebudowa infrastruktury
imprezy o zasięgu globalnym
inwestycje miastotwórcze
inne większe imprezy
STRUKTURA MIASTA [ struktura przestrzenna miasta ]  struktura               struktura                        struktura                         struktura
organizacji            funkcjonalna                     społeczna                      fizjonomiczna
 prawnej
struktura przestrzenna
    podział               centrum                       przestrzenie                   rejony i obszary
administracyjny                                           publiczne
                            dzielnice                                                        granice i krawędzie
                            
                        sfera zewnętrzna           przestrzenie grupowe          drogi i przejścia
                        sfera transportu            przestrzenie prywatne        węzły i punkty centralne
                      system inżynieryjny
Struktura organizacji prawnej Powstanie miast na terytorium Polski było związane z nadaniem is specjalnego prawa. Miasta lokowane na prawie wyróżniały się z otoczenia, a ich mieszkańcy obdarzeni byli specjalnymi przywilejami. Migracja ludności ze wsi do miasta powodowała zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.
Prawa stosowane terytorialnie musiały ulegać stopniowemu zaniknięciu na rzecz jednolitego prawa państwowego. Jednak w ramach tego prawa formy samorządności miejskiej funkcjonowały nadal w węższym lub szerszym zakresie. Dziś struktura prawa wyraża się przede wszystkim w jego statusie administracyjnym oraz sposobie zarządzania.


(…)

… infrastrukturalnej która dotyczy obsługi całego miasta. Najtrudniejsza jest lokalizacja uciążliwych dla otoczenia urządzeń ogólnomiejskich takich jak: oczyszczalnie ścieków, spalarnie i składowiska odpadów, drogi szybkiego ruchu oraz inne.
Struktura funkcjonalna
Tworzy podstrukturę reagującą na zmiany zachodzące w zagospodarowaniu. Wyrażona jest strefami o różnej charakterystyce zagospodarowania pod względem…
… schemat II
Infrastruktura publiczna
1. Społeczna 
komercyjna(samofinansująca się) - rozrywka, turystyka, handel, gastronomia, rzemiosło, banki, ubezpieczenia, grzebalnictwo
socjalna(dotowana z budżetu) - oświata, służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zieleń
2. techniczna
komercyjna - energia, wod-kan, gospodarka odpadami, łączność, osobowa komunikacja publiczna, transport ładunków
socjalna - drogi, ulice, przejścia, oświetlenie przestrzeni publicznych
Elementy fizjonomii miasta:
rejony i obszary(disrtict) - śródmieście, tereny zielone, osiedla, dzielnice przemysłowe, zabudowa jednorodzinna, zabudowa rozproszona
granice i krawędzie(edge) - rzeka, skarpa, linia kolejowa, arterie komunikacyjne
drogi i przejścia(path) - arterie komunikacyjne, ulice miejskie, ciągi…
… na rzecz przestrzeni publicznych, agresywność informacji, sektor publiczny a sektor prywatny
kulturowe - wymiana zabudowy, zanikanie wartości historycznych, kultura nastawiona na prawa rynku i konkurencji
 Cechy miast metropolitalnych(metropolie w skali europejskiej)
zdolność do międzynarodowej współpracy gospodarczej
kreatywność na arenie międzynarodowej
zdolności eksportowe
dostępnosć komunikacyjna…
…, w którym znajduje się największe skupisko miejsc pracy.
Centrum miasta - usytuowany w granicach śródmieścia główny ośrodek usługowy miasta, przystosowany do pełnienia funkcji obsługi miasta i jego strefy wpływów o strukturze umożliwiającej segregację funkcjonalną i ruchową o wyrazie architektonicznym nadającym mu rangę kulturową.
Kryteria delimitacji śródmieścia
fizjonomiczne - zabudowa, sieć uliczna, place, parki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz