Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego- opracowanie - strona 1 Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego- opracowanie - strona 2 Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego
2.1 Wspólne wartości
W czasie Paryskiego Szczytu KBWE, w przyjętej Paryskiej Karcie Nowej Europy wskazano na takie wartości jak: demokracja, gospodarka rynkowa, praworządność, przestrzeganie praw człowieka w tym mniejszości narodowych oraz odpowiedzialność ekologiczna. Zostały one zaakceptowane przez wszystkie państwa europejskie uczestniczące w konferencji. Szczególnego znaczenia dla zachowania ładu międzynarodowego w pozimnowojennej Europie i jego stabilizacji nabiera ochrona praw człowieka. Staje się głównym elementem europejskiej tożsamości politycznej i zyskuje pierwszeństwo przed zasadą suwerenności państw i nieingerencji w ich sprawy wewnętrzne. 2.2 Normy zachowań
W sm mogą przybierać postać norm prawno międzynarodowych, norm politycznych (miękkie prawo) oraz norm moralnych. W Akcie Końcowym z Helsinek (1975) zawarto 10 zasad regulujących istnienie obok siebie dwóch przeciwstawnych bloków wojskowych i politycznych. Istotnej zmianie ulega funkcja tych norm. W okresie zimnej wojny regulowały one istnienie obok siebie przeciwstawnych systemów międzynarodowych. Obecnie regulują wspólne istnienie państw w obszarze euroatlantyckim. Regulacje:
Politycznie wiążące - postanowienia dotyczące środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, dokumenty konferencji KBWE/OBWE, regulacje KBWE z 1990 i 1991r. dot. praw człowieka, czy Kodeks postępowania w dziedzinie polityczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa oraz Karta Bezpieczeństwa Europejskiego przyjęta w czasie Szczytu OBWE w 1999r. Środki budowy zaufania tzw. trzeciej generacji - stworzone po zakończeniu zimnej wojny. Dokument Wiedeński z 1994r. określa m.in. takie środki jak: coroczna wymiana informacji o siłach zbrojnych, wymiana informacji dot. planowania obronnego oraz wydatków wojskowych, uprzednie powiadamianie o określonych rodzajach działalności wojskowej jak manewry czy przemieszczanie jednostek wojskowych, obserwacja określonych rodzajów działalności wojskowej, coroczne spotkania oceniające wykonanie uzgodnionych środków itd. Dokument Wiedeński z 1999r. wprowadza czwartą generację. Zgodnie z nią możliwe jest uzupełnianie środków stosowanych n a obszarze OBWE dobrowolnymi wiążącymi rozwiązaniami uwzględniające potrzeby państw. „Kodeks postępowania w dziedzinie polityczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa” zawiera: niepodzielność bezpieczeństwa i jego zapewnianie poprzez współpracę, nieudzielanie poparcia państwom, które odwołują się do groźby użycia siły lub jej użycia przeciw innym państwom, uznanie demokratycznej kontroli nad wojskiem, zapewnienie przejrzystości aktywności wojskowej
Karta bezpieczeństwa europejskiego (1999r.) - nacisk na tworzenie i stosowanie mechanizmów służących zapobieganiu konfliktom. W Karcie zaprezentowano także nowe, tzw.

(…)

…, w zakresie polityki bezpieczeństwa, a nawet polityki obronnej. Po zimnej wojnie celem państw członkowskich Unii Europejskiej stało się przekształcenie potęgi gospodarczej państw w potęgę polityczną. W Europie Zachodniej istnieje wola polityczna większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
Traktat z Maastricht (1992) stworzył podstawy prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
… uzbrojenia wojsk i zdolności podejmowania wspólnych działań operacyjnych. Unaoczniła uzależnienie państw europejskich od amerykańskiej technologii i potencjału wojskowego.
Dlatego też UE wzmocniła działania na rzecz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa o komponent obronny.
zadania petersburskie - oznaczały operację pokojowe, operacje opanowywania kryzysów w środowisku międzynarodowym Europy…
… pozostałe mocarstwa nie są w stanie, nawet poprzez koalicję, stworzyć przeciwwagi - odchodzenie od charakterystycznej dla westfalskiego ładu międzynarodowego zasady równowagi sił
3. USA nie dysponuje wystarczającym potencjałem do sterowania coraz bardziej złożonym środowiskiem (np. do walki z globalnym terroryzmem)
Pojęcie siły i elementy potęgi państwa są zjawiskami dynamicznymi. Współcześnie wzrasta…
… środowiska międzynarodowego. Zasadę równowagi sił, która powoli zostaje wyeliminowana, wprowadzane są głębokie współzależności , negocjacje dyplomatyczne i dążenia do osiągania konsensusu, a wszystko to dzieje się w warunkach wspólnych wartości politycznych i wspólnych wizji instytucjonalnych. Zjawiska te i procesy oznaczają istotną zmianę ładu międzynarodowego, służąc jednocześnie jego stabilizację.
Krąg…
… Otwartych Przestworzy z 1992r. - wprowadził obserwację lotniczą jako instrument weryfikacji przestrzegania porozumień rozbrojeniowych na obszarze od San Francisco do Władywostoku. !!! Oba porozumienia są przykładami nowej jakości mechanizmów kontroli zbrojeń po zakończeniu zimnej wojny. W odniesieniu do globu jako całości zespół takich norm akceptowanych przez społeczność międzynarodową tworzą zasady Karty
…. I „mianował” Unię Zachodnioeuropejską (UZE) do rangi oficjalnego organu obronnego Unii Europejskiej (UE). Deklaracja Petersburska UZE z czerwca 92r. Stworzyła podstawy do działań operacyjnych UZE, z możliwością udziału w operacjach pokojowych z pominięciem USA. Szczyt Brukselski w NATO w styczniu 94r. Podjął decyzje o możliwości wydzielenia z NATO kontyngentów europejskich, które wobec konfliktów…
… i jednoczesnej wzrastającej nieprzewidywalności zmian i coraz wyższego poziomu turbulencji zachodzących w nim.
W warunkach postępującej złożoności środowiska międzynarodowego i jego niestabilności następuje poszukiwanie adekwatnych mechanizmów sterowania nim.
Ad 2. Koniec dwublokowej, zimnowojennej konfrontacji przyniósł dowartościowanie struktór działań wielostronnych. Potwierdzeniem tego jest dość intensywny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz