Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie- opracowanie - strona 1 Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie
Zjawisko ładu rzadko jest definiowane. Od wieków ujmowano ład jako wartość. Utożsamiano go z przeciwieństwem chaosu, anarchii, nieporządku czy żywiołowości. W sensie pozytywnym utożsamiano go z porządkiem, spójnością wewnętrzną i równowagą.
Ład międzynarodowy należy utożsamiać z zespołem struktur, mechanizmów, rozkładu siły, podmiotów i ich interesów, wartości itp., określających kształt i funkcjonowanie środowiska międzynarodowego w danym okresie. Jest to sposób zorganizowania, określający warunki współżycia uczestników sm, zwłaszcza państw. W warunkach braku powszechnie akceptowanej definicji dominującym sposobem jego charakterystyki jest identyfikowanie jego elementów, czyli składowych struktury i funkcjonowania. Zaliczyć do nich możemy: stopień instytucjonalizacji środowiska międzynarodowego, wartości preferowane przez głównych uczestników sm, strukturę interesów i dążeń państw.
Ważnym elementem charakterystyki pozimnowojennego ładu jest określenie jego specyfiki. Pomimo kilkunastu lat od zakończenia zimnej wojny, ład międzynarodowy, zwłaszcza w obszarze euroatlantyckim, ciągle jest w procesie kształtowania. W płaszczyźnie wojskowo-politycznej i ideologicznej charakteryzowała go dwubiegunowość. W płaszczyźnie więzi instytucjonalnej zamykał się w formule „trójpolówki” , czyli podziału na:
Państwa NATO, ówczesnej EWG oraz Rady Europy
Państwa Układu Warszawskiego i RWPG
Państwa neutralne i niezaangażowane
Istotną cechą ówczesnego ładu była decydująca dla jego struktury i funkcjonowania obecność wielkich mocarstw - USA i ZSRR.
Obecny ład, mimo zmiany rozwija się poprzez zachowanie i adaptację wielu elementów ładu starego. Jego kształtowaniu właściwy jest proces zmiany, ale też kontynuacji i adaptacji starych elementów do nowych realiów środowiska międzynarodowego. Procesowi tworzenia i funkcjonowania pozimnowojennego ładu właściwe jest występowanie elementów ciągłości i zmiany. Istotną cechą wyłaniającego się ładu jest proces jego negocjowania, odwoływania się do wysiłków dyplomatycznych, a nie narzucania. Specyfikę określa także przezwyciężenie dotychczasowych tradycji jego państwo centrycznego ujmowania. Staje się on bardziej pluralistyczny pod względem podmiotów tworzących go (podmioty pozarządowe). Pozimnowojenny ład ma strukturę dwupoziomową - świat państw oraz świat podmiotów pozarządowych. Analiza specyfiki ładu międzynarodowego wymaga także określenia jego utylitarności, czyli identyfikacji pragmatycznej logiki funkcjonowania.
w okresie zimnej wojny - użyteczność tzw. ładu jałtańsko-poczdamskiego nakierowana byłąa na zachowanie istniejącego wówczas polityczno-terytorialnego status quo.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz