Struktura i zmiany - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i zmiany - wykład - strona 1 Struktura i zmiany - wykład - strona 2 Struktura i zmiany - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Aktywa, ich struktura i zmiany w tys. zł (w cenach bieżących) (porównanie roku 1998 i 1999) Wyszczególnienie Stan na 31.12.1998 Stan na 31.12.1999 Odchylenia w tys. zł
%
w tys. zł
%
w tys. zł
% AKTYWA A. Majątek trwały 7440,1 52,2 6691,9 48,7 -748,2 -10,1 I. Wartości niematerialne i prawne
154,4
1,1
190,8
1,4
36,4
23,6
II. Rzeczowy majątek trwały
7209,4
50,6
6496,1
47,2
-713,3
-9,9
III. Finansowy majątek trwały
76,3
0,5
5,1
0,1
-71,2
-93,3 B. Majątek obrotowy (I-IV) 5982,0 42,0 6774,7 49,2 792,7 13,2 I. Zapasy
3167,4
22,2
3602,7
26,2
435,3
13,7
II. Należności i roszczenia
2482,0
17,5
3053,1
22,2
571,1
23,0
III. Papiery przeznaczone do obrotu
-
-
-
-
-
-
IV. Środki pieniężne
332,6
2,3
118,8
0,9
-213,8
-64, C. Rozliczenia międzyokresowe 819,1 5,8 286,7 2,1 -532,4 -65,0 SUMA AKTYWÓW (A+B+C) 14241,2 100,0 13753,3 100,0 -487,9 -3,4 Źródło: Opracowanie własne
Tabela 6. Pasywa, ich struktura i zmiany (ceny bieżące) (porównanie roku 1998 i 1999) PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 6060,1 42,5 6520,5 47,4 460,4 7,6 I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1417,4
9,9
1417,4
10,3
-
-
III. Kapitał (fundusz) zapasowy
358,3
2,5
-
-
-358,3
-100,0
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
2152,6
15,1
2152,6
15,7
-
-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe
3488,1
24,5
2490,0


(…)

….
Kapitał rezerwowy powstał z odpisów z zysku z lat od powstania Spółki do roku 1998 włącznie.
Strata za rok 1998 w wysokości 1356,3 tys. zł została pokryta z kapitału zapasowego i częściowo rezerwowego Spółki.
Według wstępnej propozycji podziału zysku za 1999 rok cały zysk Spółka przeznaczy na zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego.
Sfinansowanie majątku Spółki kapitałami stałymi i obcymi przedstawia się następująco:
1.01.97
31.12.97
31.12.98
31.12.99
1. Kapitały własne
6410,1
7,416,4
6060,0
6520,5
2. Zobowiązania długoterminowe
3593,0
2,289,7
1863,5
989.5
3. Rezerwy na o.p.d. i kosztowa
382,1
487
384,7
510,8
4. Kapitał stały (1+2+3)
10385,2
10,193,1
8308,2
8020,8
5. Majątek trwały
7037,9
8,805,0
7440,1
6691,9
6. Kap. stały zaang. w śr. obr. (4-5)
3347,3
1388,1
868,1
1328,9
7. Śr. obr…
… o 435,3 tys. zł, tj. o 13,7%
- w tym: - spadek wyrobów gotowych o 22,4 tys. zł
- wzrost materiałów o 492,7 tys. zł
- wzrost towarów o 25,7 tys. zł
- spadek produkcji w toku o 63,4 tys. zł
- wzrost zaliczki o 2,9 tys. zł
b) wzrost należności i roszczeń o 571,1 tys. zł, tj. o 23,0%
- w tym z tytułu dostaw i usług o 666,2 tys. zł, tj. o 31,8%
Zmniejszenie się majątku Spółki o 487,9 tys. zł znalazło odbicie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz