Analiza finansowa PPUH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa PPUH - strona 1 Analiza finansowa PPUH - strona 2 Analiza finansowa PPUH - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa
produkcyjno-Usługowo Handlowego „ANEX” sp.z o.o.
Do analizy finansowej wykorzystałyśmy bilans i rachunek zysków i strat firmy "P.P.U.H. ANEX" z trzech lat 1998r.-2000r. Siedziba firmy mieści się w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 33. Firma prowadzi działalność w formie Sp. z o.o. Prosperuje na rynku od 7 lat. Zajmuje się działalnością produkcyjno - usługową: produkcja części komputerowych oraz ich składanie.
Spróbujemy zbadać kondycję finansową firmy i ocenić przyczyny i skutki zaistniałych zachowań przy pomocy wybranego koszyka wskaźników.
Wstęp  
Działalność każdego podmiotu gospodarczego wymaga okresowej oceny podczas której m.in. stwierdza się jak efektywnie działa podmiot, jak realizuje przyjęte wcześniej zadania, jakie są jego istotne osiągnięcia , jaka jest kondycja i jaka jest zdolność do generowania dodatniego wyniku finansowego w przyszłości.
Analiza pozwala z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty, z drugiej zaś określa kierunki i sposoby doskonalenia dalszej działalności. Analiza odnosząca się do zjawisk i procesów gospodarczych określana jest mianem analizy ekonomicznej, która ze względu na przedmiot działania obejmuje:
Analizę techniczno - ekonomiczną, która koncentruje się na badaniu wielkości ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym i osobowym, obejmuje głównie swym zakresem ocenę poszczególnych odcinków działalności gospodarczej takich jak : organizacje i metody produkcji, wyposażenie w środki trwałe i ich wykorzystanie, zatrudnienie, zaopatrzenie i zbyt, itp.
Analizę finansową, której treścią są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Analiza finansowa stanowi najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej i jest tą jej częścią, która stanowi najwyższy stopień uogólnienia. Obejmuje bowiem zagadnienia związane z całokształtem działalności gospodarczej. Przedmiot i zakres analizy finansowej nie ma charakteru jednolitego, gdyż zależy od:
Dostępności informacji Stopnia szczegółowości danych
Jednostki prowadzącej ocenę
I. Wstępna analiza bilansu
1.1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsię biorstwie
 
1.1.1. Analiza struktury majątkowej
 
Analizując majątek przedsiębiorstwa obserwuje się pewne zmiany w strukturze podstawowych składników aktywów w pierwszym roku analizy majątek trwały stanowił ok. 66% całości aktywów, zaś ostatni rok przynosi spadek tego udziału do 48%. Podstawowymi składnikami majątku trwałego są rzeczowe składniki, które wahają się między 97-99% majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne stanowią nieznaczną grupę, w ostatnim roku badania obserwuje się nieznaczny ich wzrost; przedsiębiorstwo zapewne dokonało zakupu licencji, względnie oprogramowania komputerowego. Obserwuje się zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa; wzrost majątku trwałego ( 9,06%) jest wolniejszy niż majątku obrotowego (47,76%). Obserwuje się nieznaczny udział długoterminowych składników finansowych, przedsiębiorstwo nie prowadzi długoterminowych lokat kapitałowych.


(…)

… aby w 1997 r. osiągnąć poziom ok. 60%
Kapitał obrotowy = Kapitał stały - majątek trwały
1998 r. 1999 r 2000 r.
12223 18259 17959
Zadaniem kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie jest zmniejszenie ryzyka wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych lub też wynikającego ze start związanych z tymi środkami. Stanowi on pewnego rodzaju element bezpieczeństwa ułatwiający zachowanie płynności…
…, natomiast wskaźnik rotacji środków trwałych jest bardzo wysoki co świadczy o ok. dwukrotnym pokryciu środków trwałych sprzedażą. Również wysoki poziom wskaźnika rotacji majątku obrotowego i wskaźnika rotacji środków płynnych dobrze świadczy o kondycji firmy.
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
3.4.1. Rentowność sprzedaży 
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = 1999 r. 2000 r.
29% 17%
Wskaźnik rentowności…
… pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów.
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym x 100%
1998 r. 1999 r. 2000 r.
130% 146% 142%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym x 100%
1998 r. 1999 r. 2000 r.
130% 146% 142%
 
Obliczone wskaźniki informują o zachowaniu reguł złotej zasady bilansowej. Majątek trwały w całości sfinansowany jest z funduszy własnych a ponadto znaczna…
odchyleń bezwzględnych (kol. 7) wskaźnik tempa wzrostu (kol. 8) oraz wskaźnik struktury (kol. 4 i 6) mogą by podstawą do wyprowadzenia następujących wniosków:
W ostatnim roku zysk netto przedsiębiorstwa wzrósł nominalnie o 1400 czyli o 17,12%.
Jeżeli jednak przeciętny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 10,1% to w rzeczywistości nastąpił spadek zysku w ujęciu realnym i wynosił (-) 7,02…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz