Struktura danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura danych - strona 1 Struktura danych - strona 2 Struktura danych - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURA DANYCH Do zapisu obiektów musi być przyjęta odpowiednia  struktura danych, a na poziomie pamięci  komputera, właściwy format pliku Mapa numeryczna  - mapa w formie cyfrowej, której obiekty  przedstawione są w formie  obrazów wektorowych  lub  rastrowych . Mapa  numeryczna może być częścią  Systemu Informacji Geograficznej . Pełni  wtedy funkcję środka do wizualizacji  danych geograficznych  zawartych  w bazie. Wprowadzenie technologii informatycznej do działu  kartografi    zajmującego się tworzeniem map zrewolucjonizowało sposób  przedstawiania informacji na mapach oraz przetwarzania tych  informacji. Pierwsze mapy numeryczne były wyłącznie zbiorem  elementów wektorowych ( punktów,   linii  oraz  poligonów) . Później, po  wdrożeniu obiektowości, wydzielone obiekty mapy numerycznej  wiązano z odpowiadającymi im rekordami w  bazie danych . W ten  sposób ze zwykłego obrazka w komputerze mapa numeryczna stała się  ważnym narzędziem w procesach decyzyjnych. Technologia  Systemów Informacji Geograficznej  rozszerzyła możliwości  wykorzystania map numerycznych stosując w nich  tematyczne warstwy rastrowe . (Wikipedia) Mapę numeryczną można utworzyć kilkoma sposobami z użyciem różnych  metod pozyskiwania danych geograficznych : geodezyjne pomiary bezpośrednie - po pomiarze terenowym, jego wyniki  są wprowadzane do komputera i odpowiednio przetwarzane do postaci  mapy numerycznej;  digitalizacja   map kreskowych   - polega na przetworzeniu mapy z postaci  papierowej do postaci numerycznej z użyciem:  digitizera  lub  skanera .  Zeskanowany obraz jest następnie  rektyfikowany   oraz  wektoryzowany  na  ekranie komputera.  metod y fotogrametryczne  - polegają na wykorzystaniu zdjęć lotniczych  oraz naziemnych do pozyskiwania danych;  metod y teledetekcyjne  - polegają na wykorzystaniu obrazów satelitarnych  utworzonych przez specjalne skanery umieszczone na pokładach  satelitów. (Wikipedia) WYMIAR DANYCH W przestrzeni geograficznej obiekty ze względu na wymiar  mogą być reprezentowane przez; punkty, linie ,  powierzchnie . Do zapisu tych elementów wykorzystuje się model  wektorowy lub rastrowy MAPA CYFROWA Geometryczna reprezentacja jednostek (obiektów) jest niekiedy nazywana mapą cyfrową. Bernhardsen (1992) zauważa, że nazwa taka jest  myląca gdyż może oznaczać, że mapa składa się  tylko z cyfr. Termin mapa cyfrowa upowszechnił się i jest  rozumiany jako mapa przechowywana w pamięci  komputera. WEKTOROWY I RASTROWY  MODEL Prosty model wektorowy  (spaghetti model). Każdy wielobok jest 

(…)

… pozamiejskich.
Treść mapy zasadniczej
 
§ 15
Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść
fakultatywną.
§ 16
Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:
punkty osnów geodezyjnych,
elementy ewidencji gruntów i budynków,
elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności
urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne
§ 17
Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dn. 17 grudnia 1996 w sprawie
ewidencji gruntów i budynków § 23 p.3:
1. granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
2. granice jednostek ewidencyjnych,
3. granice obrębów,
4. granice działek,
5. opisy i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,
6. opisy i kontury klas gleboznawczych,
7…
… ewidencji gruntów i budynków, a także
sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.
Skale mapy i zasady ich doboru
 
§ 12
Najmniejszą jednostką obszaru, dla którego określa się skalę bazową
mapy zasadniczej (§ 2) zarówno przy postaci klasycznej jak i
numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i budynków. W wyjątkowo
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odmienną skalę bazową
dla części obrębu.
§ 13
Skalę bazową ustala się na podstawie:
stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść,
przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych.
§ 14
Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej
wymienione skale powinny być stosowane odpowiednio:
skala 1:500 - dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym
zainwestowaniu,
skala 1:1000 - dla terenów małych miast…

do
informacji
geograficznej najwyższej jakości. W założeniach organizacyjnych działania systemu, zarządzanie jego składnikami
będzie się odbywało na trzech poziomach: powiatowym,
wojewódzkim i centralnym.
KSIG stanowią następujące bazy danych:
Mapa zasadnicza w skalach od 1:500 do 1:5 000, będąca
podstawą tworzenia EGiB oraz TBD
• EGiB (ewidencja gruntów i budynków) – baza danych katastralnych,
• TBD – baza…
… regularnie
ułożonych powierzchni elementarnych (teselacja – podział).
takimi powierzchniami mogą być np.. kwadraty, prostokąty,
sześciokąty itp..
W modelu rastrowym mówimy o rozdzielczości przestrzennej ,
zależnej od wielkości rastra (piksela).
Rozdzielczość przestrzenna określa najmniejsza jednostkę, którą
można zobrazować (nie może ona mieć powierzchni mniejszej od
wielkości piksela).
Położenie elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz