ABC mapy numerycznej-opracowanie - Mapa numeryczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ABC mapy numerycznej-opracowanie - Mapa numeryczna - strona 1 ABC mapy numerycznej-opracowanie - Mapa numeryczna - strona 2 ABC mapy numerycznej-opracowanie - Mapa numeryczna - strona 3

Fragment notatki:

ABC mapy numerycznej
1. Kilka pojęć podstawowych
Przedstawione w tym podrozdziale definicje będą, być może, lepiej zrozumiałe dopiero po zapoznaniu się z podrozdziałami 2 i 3.
Warto więc, po lekturze całego rozdziału, powrócić do tego punktu dla lepszego zrozumienia przytoczonych definicji i określeń.
a) System Informacji Przestrzennej - SIP
System Informacji Przestrzennej (SIP), to forma manipulowania danymi zorientowanymi w trójwymiarowej przestrzeni (współrzędne x,y,z) z uwzględnieniem czwartego elementu, jakim jest czas.
Innymi słowy, jest to operacja na obiektach mających lokalizację w przestrzeni i usytuowanych w czasie.
Rozwinięcie tego pojęcia, zostało doprecyzowane już w 1992 roku przez prof. H. Olenderka i dr D. Korpettę z SGGW:
”System informacji przestrzennej umożliwia natychmiastowy dostęp do bazy danych, ułatwiając podejmowanie decyzji gospodarczych, pozwala prowadzić symulację stanów przyszłych, a tym samym wybierać optymalne, w zmieniających się warunkach gospodarowania, warianty rozwiązań problemów racjonalnego zarządzania gospodarką leśną.” Systemy informacji przestrzennej stanowią bardzo wygodne i sprawne narzędzie w rękach osób podejmujących wszelkiego rodzaju decyzje odwołujące się do odwzorowań kartograficznych i powiązanych z danymi opisowymi. Szczególne zastosowanie SIP-u może mieć miejsce na szczeblu decyzyjnym nadleśnictwa.
W Lasach Państwowych SIP przydatny będzie do pełnego rozpoznania stanu środowiska leśnego, do bieżącego śledzenia i przewidywania zmian w nim zachodzących, do optymalizacji wykonywania bieżących zadań gospodarczych i symulacji stanów przyszłych. Dotyczy to zarówno sfery gospodarki leśnej, jak i pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Po odpowiedniej agregacji danych, informacja z poziomu SIP nadleśnictwa powinna docierać na szczebel wyższy (regionalny - RDLP, Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wydziały Ochrony Środowiska urzędów wojewódzkich, itd. oraz wyżej, na poziom ogólnokrajowy - DGLP, ośrodki naukowe i badawcze, GUS, a nawet centralne organy państwowe). Na tych poziomach struktur decyzyjnych i analitycznych, systemy informacji przestrzennej pozwolą na ocenę stanu lasu w odpowiedniej skali, na dokładniejszą analizę danych, na ich badanie naukowe oraz szybsze i trafniejsze prognozowanie. Jest to dopiero wizja, ale realna do zastosowania w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
W kontekście systemu informacji przestrzennej (SIP), można się spotkać (za prof. Gaździckim) z takimi określeniami jak:
GIS (geographic information system) - czyli system informacji geograficznej, który funkcjonuje w środowisku geografów i odnosi się w zasadzie do skal małych, oraz


(…)

… mogą być przedstawiane w dwóch podstawowych postaciach: rastrowej (zwany także bitmapą), gdzie:
obraz mapy przedstawiany jest w postaci regularnej siatki pikseli, czyli pól podstawowych w formie regularnych figur geometrycznych (najczęściej kwadratów lub trójkątów równobocznych), które tworzą elementy obiektów mapy;
wektorowej, gdzie...
każdy punkt mapy określają współrzędne oraz sposoby ich połączeń w obiekty liniowe…
…, który zmusił geodetów do wykonywania map zasadniczych na blachach aluminiowych, ograniczających deformacje.
Brak jest integracji z istniejącymi (w innych, niż urządzeniowe i pochodne, dziedzinach) danymi cyfrowymi.
b) Zalety mapy numerycznej
Wszystkie te niedogodności rozwiązuje mapa numeryczna. Znajduje się ona w komputerze i jest „żywa”. Znaczy to, że istnieje możliwość prawie dowolnego jej formowania…
… LP w stosunku do punktów osnowy geodezyjnej i do graniczników. Najczęściej będzie to przepisanie odpowiedniej ilości współrzędnych geodezyjnych uzyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, albo pozyskanie ich z bezpośrednich pomiarów (różnymi dostępnymi i akceptowalnymi metodami). Pozyskane współrzędne geodezyjne, wpisane do tabeli atrybutów bazy geometrycznej, będą szkieletem…
… w różnorodnych pracach prowadzonych w gospodarce leśnej, a w szczególności: w hodowli lasu i w użytkowaniu drzewostanów, w inżynierii leśnej, w pracach urządzeniowych (łącznie z glebo- i siedliskoznawstwem oraz fitosocjologią), w ochronie lasu i ochronie przeciwpożarowej, w zagospodarowaniu turystycznym lasów, w ekonomice prac leśnych, itd.
Numeryczne modele terenu umożliwiają automatyczną interpolację warstwic
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz