ABC mapy numerycznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ABC mapy numerycznej-opracowanie - strona 1 ABC mapy numerycznej-opracowanie - strona 2 ABC mapy numerycznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ABC mapy numerycznej
1. Kilka pojęć podstawowych
Przedstawione w tym podrozdziale definicje będą, być może, lepiej zrozumiałe dopiero po
zapoznaniu się z podrozdziałami 2 i 3.
Warto więc, po lekturze całego rozdziału, powrócić do tego punktu dla lepszego zrozumienia
przytoczonych definicji i określeń.
a) System Informacji Przestrzennej – SIP
System Informacji Przestrzennej (SIP), to forma manipulowania danymi zorientowanymi w
trójwymiarowej przestrzeni (współrzędne x,y,z) z uwzględnieniem czwartego elementu, jakim
jest czas.
Innymi słowy, jest to operacja na obiektach mających lokalizację w przestrzeni i
usytuowanych w czasie.
Rozwinięcie tego pojęcia, zostało doprecyzowane już w 1992 roku przez prof. H. Olenderka i
dr D. Korpettę z SGGW:
”System informacji przestrzennej umożliwia natychmiastowy dostęp do bazy danych,
ułatwiając podejmowanie decyzji gospodarczych, pozwala prowadzić symulację stanów
przyszłych, a tym samym wybierać optymalne, w zmieniających się warunkach
gospodarowania, warianty rozwiązań problemów racjonalnego zarządzania gospodarką
leśną.”
Systemy informacji przestrzennej stanowią bardzo wygodne i sprawne narzędzie w rękach
osób podejmujących wszelkiego rodzaju decyzje odwołujące się do odwzorowań
kartograficznych i powiązanych z danymi opisowymi. Szczególne zastosowanie SIP-u może
mieć miejsce na szczeblu decyzyjnym nadleśnictwa.
W Lasach Państwowych SIP przydatny będzie do pełnego rozpoznania stanu środowiska
leśnego, do bieżącego śledzenia i przewidywania zmian w nim zachodzących, do
optymalizacji wykonywania bieżących zadań gospodarczych i symulacji stanów przyszłych.
Dotyczy to zarówno sfery gospodarki leśnej, jak i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Po odpowiedniej agregacji danych, informacja z poziomu SIP nadleśnictwa powinna docierać
na szczebel wyższy (regionalny - RDLP, Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wydziały Ochrony Środowiska urzędów wojewódzkich, itd. oraz
wyżej, na poziom ogólnokrajowy - DGLP, ośrodki naukowe i badawcze, GUS, a nawet
centralne organy państwowe). Na tych poziomach struktur decyzyjnych i analitycznych,
systemy informacji przestrzennej pozwolą na ocenę stanu lasu w odpowiedniej skali, na
dokładniejszą analizę danych, na ich badanie naukowe oraz szybsze i trafniejsze
prognozowanie. Jest to dopiero wizja, ale realna do zastosowania w perspektywie
najbliższych kilkunastu lat.
W kontekście systemu informacji przestrzennej (SIP), można się spotkać (za prof.
Gaździckim) z takimi określeniami jak:
• GIS (geographic information system) - czyli system informacji geograficznej, który
funkcjonuje w środowisku geografów i odnosi się w zasadzie do skal małych, oraz
• LIS (land information system) - czyli system informacji terenowej (SIT),
funkcjonujący wśród geodetów i odnoszący się do skal dużych.
Pod pojęciem GIS spotykamy również określenia dotyczące pakietu oprogramowania
profesjonalnego do budowy systemu informacji przestrzennej oraz do późniejszej jego
eksploatacji.
b)

(…)

… czasu,
gdy papier podlega deformacjom.
Jest to mankament, który zmusił geodetów do wykonywania map zasadniczych na
blachach aluminiowych, ograniczających deformacje.

Brak jest integracji z istniejącymi (w innych, niż urządzeniowe i pochodne, dziedzinach)
danymi cyfrowymi.
b) Zalety mapy numerycznej
Wszystkie te niedogodności rozwiązuje mapa numeryczna. Znajduje się ona w komputerze i
jest „żywa…
…: zgodności z ewidencją
powszechną) jest właściwe zorientowanie obwodnicy stanowiącej granice działek LP w
stosunku do punktów osnowy geodezyjnej i do graniczników. Najczęściej będzie to
przepisanie odpowiedniej ilości współrzędnych geodezyjnych uzyskanych z ośrodków
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, albo pozyskanie ich z bezpośrednich pomiarów
(różnymi dostępnymi i akceptowalnymi metodami…
… automatyczną interpolację warstwic, obliczenie
spadków terenu (nachylenie), określenie ekspozycji terenu (wystawa), obliczenie przekrojów
przez teren (dla obliczeń inżynieryjnych, związanych np. z projektowaniem dróg leśnych i
określaniem zakresu prac ziemnych), określenie obszaru widoczności z zadanego punktu we
wskazanym kierunku.
Mapa trójwymiarowa jest także bardzo efektownym narzędziem wizualizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz