Strony stosunku pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strony stosunku pracy - wykład - strona 1 Strony stosunku pracy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

STRONY STOSUNKU PRACY - Są nimi: pracownik i pracodawca a) Pracownik - (art. 2 K.P.) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę.
Pracownicza zdolność prawna : pojęcie to w prawie pracy jest ukształtowane odmiennie niż w prawie cywilnym. Zdolność tą ma jedynie osoba fizyczna która ukończyła 18 lat (a nie pełnoletniość) wyjątkowo młodociani na zasadach określonych w przepisach dotyczących zatrudnienia młodocianych. Pojęcie pracowniczej zdolności do czynności prawnych oznacza wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy jak: *nawiązanie stosunku pracy *rozwiązanie *zmiana jego treści
W prawie pracy inaczej niż w prawie cywilnym zdolność do wyżej wymienionych czynności mają również osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolniony częściowo). Jedynie osoby fizyczne pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogą wykonywać czynności z zakresu prawa pracy (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione). W ich imieniu czynności te mogą wykonywać przedstawiciele ustawowi.
b) Pracodawca - (art. 3 K.P.) jest to osoba fizyczna bądź jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej jeżeli zatrudniają one pracowników (mają zawsze osobowość prawną).
W prawie pracy inaczej niż w prawie cywilnym podmiotowość prawą ma każda jednostka organizacyjna pod warunkiem, że zatrudnia pracownika - jest to wieloznaczne. Z jednej strony - pracodawcą może być ułomna osoba prawna np. spółki prawa handlowego. Z drugiej strony - zdolność prawną mają jednostki organizacyjne będące częścią innej jednostki organizacyjnej. To pracodawcy posiadający strukturę wielozakładową np. TP SA. O tym kiedy jednostka organizacyjna wchodząca w skład innej jednostki ma tzw. zdolność zatrudnieniową decydują przepisy wewnętrzne - statuty, regulaminy organizacyjne. Zakład pracy - to jednostka techniczno-organizacyjna, w której świadczona jest praca. Prawo pracy na podstawie prawa europejskiego wprowadziło szczególną regulację dotyczącą przejścia zakładu pracy w części lub całości na innego pracodawcę. W takim przypadku nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to kontynuację zatrudnienia na dotychczasowych warunkach (zmiana) z udziałem nowego pracodawcy. Przejście zakładu pracy może nastąpić na podstawie czynności cywilno-prawnych: *sprzedaż przedsiębiorstwa *darowizna *spadek *reorganizacja np. w drodze fuzji, inkorporacji *akt administracyjnych *likwidacja, podział organizacji itp.
Jeżeli nastąpi przejście części zakładu pracy to wówczas za zobowiązania powstałe przed przejściem odpowiada zarówno dotychczasowy jak i nowy pracodawca na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Gdy zakład jest przejmowany w całości za zobowiązania odpowiada nowy pracodawca.


(…)

… nie przewiduje obowiązkowego pośrednictwa pracy, ale wymaga aby pracodawcy informowali urząd pracy o wolnych miejscach pracy. Pracownicy zatem winni złożyć oświadczenie o tym czy są zarejestrowani w urzędzie pracy.
a) Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie czynności, które K.P. nazywa aktami. Takimi aktami są: umowa o pracę, wybór, powołanie, mianowanie i spółdzielcza umowa o pracę. Przed zawarciem umowy lub innego aktu pracodawca ma prawo do zbierania informacji o pracowniku. Prawo pracy określa jakie informacje pracodawca może żądać. Jest to wyjątek od zasady, a więc nie może być traktowane rozszerzająco. Tzw. dane osobowe uzyskane przez pracodawcę podlegają ochronie danych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz