Strona w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strona w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Strona w postępowaniu administracyjnym - strona 2

Fragment notatki:

STRONA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Według art. 28 k.p.a. „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” Interes prawny  interes zgodny w prawem i interes chroniony przez prawo. To coś więcej niż interes faktyczny, gdyż za interes prawny należałoby uznać tylko taki interes, który stwarza korzystną sytuację prawną dla danego podmiotu.
Spór w doktrynie: E. Iserzon - strona jest pojęciem procesowym, a nie kategorią prawa materialnego. Stroną jest każdy, kto twierdzi wobec organu administracyjnego, że postępowanie administracyjne dotyczy jego interesu prawnego. Organ nie ma prawa badać, czy faktycznie posiada interes prawny lub obowiązek.
W. Dawidowicz - Organ administracyjny wszczynając postępowanie administracyjne musi wyrobić sobie uprzednio wyraźny pogląd na to, kto będzie stroną w postępowaniu, a to może uczynić tylko oceniając w świetle prawa materialnego określone interesy pewnych podmiotów jako stron w sprawie.
Spór sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy stwierdzenie „interesu prawnego” następuje w toku procesu, czy też mamy do czynienia z kategorią „obiektywną” (Tak Zimmermann) stanowiącą warunek wstępny procesu. Stronami w post. admin. mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie mające osobowości prawnej
Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych ocenia się według przepisów prawa cywilnego.
Zdolność prawna - posiada ją każdy od momentu urodzenia , do śmierci.
Zdolność do czynności prawnych - pełną uzyskujemy od ukończenia 18 roku życia.
Niektóre przepisy szczególne (w szczególności prawa administracyjnego) przewidują możliwość uzyskania wcześniejszej zdolności do podjęcia określnocyh czynności prawnych. Wg. ustawy o obywatelstwie polskim z 1962r. dziecko, które ukończyło 16 lat, może składać oświadczenia wywierające skutek prawny
Osoby niemające zdolności do czynności prawnych występują przez swoich przedstawicieli reprezentujących daną osobę:
z mocy ustawy
z mocy ustanowienia przedstawiciela przez sąd w postępowaniu nieprocesowym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz