Postępowanie administracyjne - strona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - strona - strona 1 Postępowanie administracyjne - strona - strona 2 Postępowanie administracyjne - strona - strona 3

Fragment notatki:

STRONA
1. Cechy konieczne strony w dowolnym postępowaniu administracyjnym Stroną mogą być (art. 29 kpa):
osoba fizyczna - człowiek,
osoba prawna - Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną określając moment czasowy z upływem, którego jednostki te uzyskują tę osobowość. (art. 33 k.c.)
publiczne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej.
Osoba fizyczna i prawna, aby być stroną musi posiadać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Osoba fizyczna - zdolność prawna od chwili urodzenia
Osoba prawna - nabywa zdolność prawną z chwilą powstania (utworzenia)
Zdolność do czynności prawnych - zdolności do podejmowania działań wywołujących skutki prawne; posiada ją osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna
2. Pojęcie strony w konkretnym postępowaniu administracyjnym
Art. 28 k.p.a. - definicja formalna strony w konkretnym post. administracyjnym
„Stroną jest każdy:
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”
Doktryna i orzecznictwo wskazują, że o istnieniu interesu prawnego określonego podmiotu w danym postępowaniu administracyjnym decydują normy prawa materialnego. Według doktryny "interes prawny" jest rozumiany jako „przyznanie przez przepis prawa jednostce konkretnych korzyści, które można realizować w postępowaniu administracyjnym, bo orzeka się o nich przez wydanie decyzji administracyjnej. Cechami tego interesu będzie to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego" (J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 187).
W wyroku z dnia 22.02.1984 r. (sygn. akt I SA 1748/83) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że:
„Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co wskazać przepis prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby”.
W wyroku z dnia 2.10.2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że:
„W przepisach tego prawa (administracyjnego materialnego - RG) musi istnieć norma przewidująca w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do określonego podmiotu możliwość wydania decyzji administracyjnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz