Postępowanie administracyjne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 2 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 2 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym w porównaniu np. do postępowania cywilnego jest odformalizowane.   Wzór pełnomocnictwa  
Data i miejscowość  
(strona) Fundacja im. Jana Sobieskiego z siedzibą w Warszawie ul. Strusia 8/9, w imieniu której działają Prezes Jan Kowalski i wiceprezes Jarosław Smudziński upoważnia Pana Jana Sobieskiego, zamieszkałego w Warszawie ul. Jana Sobieskiego 8/9 do reprezentowania jej przed organami administracji publicznej w sprawie określenia podatku dochodowego za rok 1995r. Podpisy (pieczątka Fundacji) Jan Kowalski Jarosław Grudziński
  Pełnomocnik strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym - zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ( Dz. U. Nr 74, poz. 368, zm. Dz. U. Nr 104, poz. 515) do reprezentacji przed sądem administracyjnym odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej w skrócie k.p.c. Pełnomocnikiem może być w szczególności: adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym - kategoria podmiotów, które nie są wprawdzie stronami, gdyż sprawa nie jest ich własną sprawą, lecz uczestniczą one w postępowaniu administracyjnym niejako obok strony. Wyrażenie "na prawach strony" oznacza że mają one te same uprawnienia procesowe, co strona np. mogą żądać przeprowadzenia dowodu, wnieść odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji.. Nie posiadają zaś praw materialnych np. nie mogą zawrzeć ugody. Wśród podmiotów na prawach strony wyróżnić można m.in. prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje społeczne. K.p.a. - kodeks postępowania administracyjnego, akt prawny rangi ustawy regulujący postępowania: administracyjne, w sprawie skarg i wniosków, w sprawie wydawania zaświadczeń oraz w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami. Uwaga! K.p.a. reguluje w zasadzie tzw. postępowanie administracyjne ogólne tj. postępowanie najbardziej typowe oraz dwa postępowania szczególne (a więc takie które cechują pewne odrębności w stosunku do postępowania ogólnego) w sprawach zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych (w rzeczywistości jednak szereg cech obu tych postępowań uregulowanych jest w innych przepisach prawnych). Poza k.p.a. istnieją jeszcze inne postępowania szczególne np. postępowanie celne, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego. Organ wyższego stopnia - w stosunku do organów gmin w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewodowie, (podział na zadania własne i zlecone wynika z ustaw m.in. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.), w pozostałych sprawach - samorządowe kolegia odwoławcze,


(…)

… administracyjną, postanowienie, milczenie władzy, uchwałę organu gminy, rozstrzygnięcie nadzorcze...) toczące się przed NSA, a obejmujące zarówno czynności procesowe tego sądu, jak i uczestników postępowania, którego celem jest stwierdzenie czy dana czynność jest zgodna z prawem. 4. Tryby postępowania administracyjnego Można wyróżnić następujące tryby postępowania administracyjnego: a) postępowanie zwykłe - cel…
… uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Poprzez wprowadzenie tej zasady ustawodawca niejako odszedł w pewnym zakresie od starej zasady ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Zobowiązał bowiem organy do czuwania nad tym aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa. …
… w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy organami administracji publicznej a sądami (rozstrzyga je Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym),
w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji rządowej, w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji samorządowej, w sprawach wydawania zaświadczeń,
w sprawach skarg i wniosków. Co do wyłączeń spod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz