Strategie międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie międzynarodowe - wykład - strona 1 Strategie międzynarodowe - wykład - strona 2 Strategie międzynarodowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Moduł II    Strategie międzynarodowe    1. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw    Jak  wiadomo  z  wcześniej  opisywanych  zagadnień,  współczesne  przedsiębiorstwa,  aby  sprostać  wymaganiom  stawianym  przez  rynek  coraz  częściej  poszukują  nowych  rynków  zbytu.  Małe  przedsiębiorstwa  działające  dotąd  na  rynku  lokalnym  wchodzą  na  rynek  krajowy,  większe  przedsiębiorstwa  działające  na  rynku  krajowym  za  swój  kierunek  ekspansji  rynkowej  wybierają  rynki  zagraniczne  –  międzynarodowe. Dzieje się, to tak, poniewaŜ rywalizacja w sektorze przedsiębiorstw  jest  bardzo  duŜa,  i  zmusza  ona  menedŜerów  do  ekspansji  rynkowej  z  ofertą  przedsiębiorstwa.   W  literaturze  przedmiotu  pojęcie   umiędzynarodowienia   zastępuje  pojęcie  internacjonalizacji .  Pojęcie  internacjonalizacji  moŜemy  rozpatrywać  w  dwóch  płaszczyznach  (tojeściach):  płaszczyźnie  makroekonomicznej  oraz  w  płaszczyźnie  mikroekonomicznej.  Proces  internacjonalizacji  odbywa  się  w  obydwóch  płaszczyznach.  W  płaszczyźnie  makroekonomicznej  proces  internacjonalizacji  jest  zjawiskiem  umiędzynarodowienia  gospodarki  w  ujęciu  światowym,  natomiast   w  ujęciu  mikroekonomicznym  zjawisko  to  stanowi  proces  umiędzynarodowienia  działalności  przedsiębiorstw,  czyli  moŜna  wnioskować,  Ŝe  proces  internacjonalizacji   w  ujęciu  mikroekonomicznym  jest  zindywidualizowany,  nakierowany  na  daną  organizację.   W  opisie  strategii  marketingowych  z  marketingowego  punktu  widzenia  skupimy  się  na  zjawisku  mikroekonomicznej  internacjonalizacji  przedsiębiorstw.  Internacjonalizację  działalności  przedsiębiorstw  naleŜy  traktować  jako  proces  jej  umiędzynarodowienia  oparty  na  eksportowaniu  produktów,  a  coraz  częściej  takŜe  na  przenoszeniu  ich  produkcji  do  innych  krajów  (umiędzynarodowienie  działalności  przedsiębiorstwa  moŜe  nastąpić  zarówno  w  jednym,  jak  i  w  obu  wymiarach) 1.   W  definicji  podanej  za  P.  Pietrusińskim  moŜemy  zauwaŜyć  dwa  aspekty  internacjonalizacji:  przenoszenie  przez  przedsiębiorstwo  produkcji  produktów  do  innych  krajów  oraz  eksport  produktów.  W  współczesnym  procesie  zarządzania  przedsiębiorstwem  coraz  częściej  moŜemy  zaobserwować  ten  pierwszy  aspekt  internacjonalizacji  przedsiębiorstw.  Przenoszenie  produkcji  do  innych  krajów  jest  operacją  długotrwałą,  wymagającą  od  przedsiębiorstwa  znacznych  nakładów 

(…)

… istniejących bądź tworzenie całkiem nowych podmiotów produkcyjnych
w kraju wejścia. W strategii bezpośrednich inwestycji zagranicznych moŜna wyróŜnić
dwie podstawowe metody inwestowania za granicą:
• Przejęcia przedsiębiorstwa zagranicznego;
• Inwestycje „zielonego pola”.
Przejęcie przedsiębiorstwa zagranicznego jest metodą, która polega na
wykupie wybranego przedsiębiorstwa zagranicznego w celu wykorzystania…
…,
biznesową oraz marketingową.
Tabela 5. Zalety i wady bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Rodzaje inwestycji
Zalety
Przejęcie
przedsiębiorstwa
• Zapewniają najszybszy
dostęp do lokalnego
rynku zbytu;
• Dla późno wchodzących
Wady
• Złe rozeznanie w
lokalnych zasobach;
• Konkurenci mogą
uprzedzić wejście
firm są szansą
pozyskania dobrych
kanałów dystrybucji;
• Wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej.
Inwestycje…
… bądź tworzenie całkiem nowych podmiotów produkcyjnych
w kraju wejścia. W strategii bezpośrednich inwestycji zagranicznych moŜna wyróŜnić
dwie podstawowe metody inwestowania za granicą:
• Przejęcia przedsiębiorstwa zagranicznego;
• Inwestycje „zielonego pola”.
Przejęcie przedsiębiorstwa zagranicznego jest metodą, która polega na
wykupie wybranego przedsiębiorstwa zagranicznego w celu wykorzystania…
… strategies for international markets, Lexington 1987 s.4
Jest klika metod wejść przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne3:
Wejście oparte na eksporcie produktów;
Metody wejść oparte na kooperacji;
Kontraktowe metody wejść;
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Metoda wejścia oparta na eksporcie produktów.
Eksport stanowi dla firm jeden z najłatwiejszych sposobów wejścia na rynki
zagraniczne. Bardzo duŜo…
przedstawicieli handlowych będących w krajach,
w których produkty danej firmy są oferowane.
Eksport kooperacyjny – przedsiębiorstwo w eksporcie kooperacyjnym wykorzystuje
infrastrukturę dystrybucyjną będącą w kraju sprzedaŜy produktów bądź usług.
Zalety i wady powyŜszych trzech metod zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Zalety i wady wybranych strategii eksportu
Strategie eksportu
Eksport pośredni
Zalety…
… bezpośredni – strategia eksportu bezpośredniego zdecydowanie róŜni się od
strategii eksportu pośredniego. W przypadku strategii eksportu bezpośredniego
przedsiębiorstwo samo podejmuje decyzję dotycząca sprzedaŜy swoich produktów
bądź usług na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo stosując taką strategię eksportu
zazwyczaj korzysta z własnych przedstawicieli handlowych będących w krajach,
w których produkty…
…. Podmiot powinien posiadać odpowiednie umiejętności
marketingowe oraz moce wytwórcze aby takie zlecenie móc realizować. MoŜna zatem
stwierdzi, Ŝe taki model strategii jest działaniem typu outsourcing w zakresie
produkcji.
Franchising jest bardzo zbliŜoną do licencjonowania metodą wchodzenia na
rynki zagraniczne. Franczyznodawca nadaje franczyznobiorcy prawo oraz nakłada na
niego obowiązek prowadzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz