Strategia produktu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia produktu- opracowanie - strona 1 Strategia produktu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Strategia produktu
Elementy strategii produktu
Wymienione funkcje produktu oraz jego wyposażenie (opakowanie, oznakowanie) wyznaczają obszar sfery instrumentalno-czynnościowej. W ramach tego obszaru następuje kształtowanie strategii produktu, wymagające podejmowania różnych decyzji zmierzających do stworzenia zintegrowanego zespołu instrumen­tów i działań związanych z produktem. W literaturze po­świeconej marketingowi obszar ten nie jest zazwyczaj jedno­znacznie określony4. Niekiedy są rozpatrywane jedynie niektóre elementy strategii produktu, co eliminuje z pola widzenia liczne instrumenty i działania związane z produktem, stosowane w pro­cesach jego sprzedaży na rynku.
Opracowywanie strategii produktu obejmuje przede wszyst­kim:
kształtowanie funkcji produktu i jego wyposażenia (opako­wania, oznakowania);
wybór i podejmowanie działań związanych z produktem jego funkcją i wyposażeniem);
wprowadzanie nowego produktu na rynek;
wycofywanie produktu z rynku;
kształtowanie struktury asortymentowej produktów.
Celem kształtowania funkcji produktu i jego wyposażenia jest przede wszystkim nadanie tym funkcjom, opakowaniu i oznako­waniu odpowiednich właściwości techniczno-użytkowych, eko­nomicznych i symbolicznych. Obejmuje ono obszar decyzji dotyczących konkretnego rodzaju produktu (np. typu telewizo­ra) i jego wyposażenia, przy czym jest nie tyle problemem technicznym, ile przede wszystkim ekonomicznym.
Kształtowanie funkcji produktu musi uwzględniać fakt, że konsument nie nabywa w istocie rzeczy produktu, lecz sum? właściwości prezentowanych przez produkt. Uwaga konsumenta jest skierowana nie tyle na sam produkt, ile na użyteczność, którą może mu przynieść, oraz na potrzeby, które ten produkt może zaspokajać. Ze sfery użyteczności i potrzeb płyną więc główne kryteria kształtowania funkcji (właściwości) produktu.
Produkt o ukształtowanych właściwościach jest poddawa­ny — jako przedmiot sprzedaży — nieustannej konfrontacji ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów. W zależności od wyników tej konfrontacji zachodzi na ogól konieczność wyboru i podejmowania określonych działań zmazanych z produktem. Działania te mogą polegać np. na udoskonaleniu poszczególnych funkcji produktu, jego opakowania i oznakowania, uproszczeniu produktu i jego opakowania, zmianie opakowania i oznakowa­nia. Są one przejawem dynamicznego podejścia do kształtowania produktu i jego wyposażenia. Wybór tych działań jest drugim , elementem strategii produktu.
Przedmiotem wyboru mogą być również działania o bardziej radykalnym charakterze, W zależności od sytuacji rynkowej oraz stopnia intensywności ograniczeń po stronie popytu, istniejących w poszczególnych segmentach rynku, podstawowa uwaga przed­siębiorstwa może być skierowana na wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz(lub) wycofanie określonego produktu z rynku. Działania te tworzą trzeci i czwarty element strategii produktu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz