Strajk - pojęcie ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strajk - pojęcie ogólne - strona 1 Strajk - pojęcie ogólne - strona 2 Strajk - pojęcie ogólne - strona 3

Fragment notatki:


Strajk:
Prawo do strajku - pojęcie i zakres strajku - ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa strajk jako zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Tym samym strajk nie może być prowadzony w innych sprawach niż objęte przedmiotem sporu zbiorowego. Muszą być co najmniej dwie osoby i odbywa się za zezwoleniem załogi. Ogłoszenie powinno nastąpić co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem. Część składek związku idzie na tzw. fundusz strajkowy.
Ograniczenia ustawowe prawa do strajku mogą być określane za pomocą kryteriów podmiotowych i przedmiotowych. Uzasadnieniem wprowadzania tych ograniczeń jest ochrona interesów pracodawcy oraz interesu publicznego. Dotyczy zakazu zaprzestania pracy o ile zagraża to bezpieczeństwu państwa, życiu, zdrowia, zaprzestanie pracy w szpitalach, elektrowniach, wodociągach, służbach oczyszczania miasta. Wybór momentu strajku jest bardzo istotny (górnicy-zimą) Strajk jest rozważany także w kategorii aspektów moralnych - tzn., że powinno się wykorzystać wszystkie środki pokojowe skuteczne do rozwiązań sporów a dopiero na końcu strajk -wtedy strajk może być środkiem skutecznym. Przedmiot strajku to obrona interesów.
W szczególności prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. Niedopuszczalne jest też organizowanie strajku w ABW, agencji wywiadu, w jednostkach policji, sił zbrojnych, służby więziennej, straży granicznej, służby celnej oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciw pożarowej. Oznacza to wyłączenie prawa do strajku zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych zatrudnionych w tych działach służby państwowej. Częściowe ograniczenie prawa do strajku dotyczy zakazu zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowiskach pracy, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Odnosi się to do wszystkich działów zatrudnienia, w których w związku ze strajkiem może wystąpić takie zagrożenie.
Przesłanki strajku legalnego - prawo określa przesłanki strajku legalnego, uznając za taki tylko strajk zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy. Przede wszystkim strajk powinien być środkiem ostatecznym. Należy przez to rozumieć wcześniejsze wyczerpanie procedury sporu zbiorowego. Nawet jednak po nieudanych rokowaniach i mediacji związek zawodowy powinien rozważyć, czy zamiast akcji strajkowej nie ma innej możliwości uwzględnienia żądań pracowniczych. Jeżeli zaś spór dotyczy układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wypowiedzenia. (zasada spokoju społecznego).
Zasadniczą formalną przesłanką legalności strajku jest uzyskanie zgody zainteresowanych pracowników. W szczególności strajk zakładowy jest dopuszczalny po zyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy, a strajk wielozakładowy - po


(…)

…, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.
Zasady prowadzenia strajku - kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników nie biorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu. Organizatorzy strajku są zaś obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy wyżej wymienionych obiektów, urządzeń i instalacji.
Jeśli chodzi o sytuację pracownika w czasie strajku…
… świadczeń socjalnych
Regulamin pracy:
Ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Obowiązek wydania regulaminu pracy dotyczy tych wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jedynie wówczas, gdy w zakresie przewidzianym dla regulaminu pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu nie wprowadza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz