Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależnie od władzy rodzicielskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależnie od władzy rodzicielskiej  - strona 1 Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależnie od władzy rodzicielskiej  - strona 2 Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależnie od władzy rodzicielskiej  - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIECKIEM NIEZALEŻNE OD WŁADZY RODZICIELSKIEJ -z faktu rodzicielstwa wynikają również inne niż władza rodzicielska stosunki prawne między rodzicami a dziećmi
-nie zależą one od tego, czy rodzice sprawują władzę rodzicielską A. NAZWISKO DZIECKA -nazwisko i imię indywidualizują człowieka -ustalenie nazwiska wynika z więzi prawnych o charakterze rodzinnym i dokonuje się w zasadzie z mocy z prawa z chwilą urodzenia -natomiast imię dziecka ustalają rodzice sprawujący władzę rodzicielską -w odniesieniu do nazwiska dziecka KRO kieruje się:
zasadą dobra dziecka
zasadą równouprawnienia dzieci bez względu na ich małżeńskie lub pozamałżeńskie pochodzenie 1) Nazwisko dziecka małżeńskiego  dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa jego rodziców lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia uważa się za pochodzące od męża matki - jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska , dziecko nosi nazwisko wskazane przez nich w zgodnych oświadczeniach , składanych zazwyczaj przy zawarciu małżeństwa - jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń, dziecko nosi podwójne nazwisko składające się z nazwiska matki i nazwiska ojca (w dowolnym układzie członów) - małżonkowie mogą zmienić decyzję odnośnie nazwiska dzieci, jednak mogą tego dokonać tylko przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka - zasady ustalenia nazwiska dziecka małżeńskiego stosuje się również w razie zawarcia małżeństwa po urodzeniu się dziecka - jeżeli wskutek tego nazwisko dziecka, które ukończyło 13 r.ż, miałoby ulec zmianie, wymagana jest zgoda dziecka - w przypadku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca i nabywa nazwisko matki, jakie nosiła ona w chwili jego urodzenia - rozwód małżonków nie powoduje zmiany nazwiska, choćby jeden z małżonków złożył oświadczenie o powrocie do poprzedniego - w razie zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka, które nosi już nazwisko swojego ojca, niedopuszczalne jest nadanie dziecku nazwiska męża - zakaz ten nie dotyczy nazwiska ojca ustalonego an drodze sądowej 2) Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego: A. W razie uznania ojcostwa  w razie uznania ojcostwa przyjmuje się egalitarny model określenia nazwiska dziecka, tj. bez preferencji dla jednego z rodziców:
najpierw przyjmuje się, że dziecko nosi nazwisko, jakie rodzice uzgodnili przy akcie uznania ojcostwa w razie braku oświadczenia rodziców, dziecko nosi nazwisko złożone z nazwisk obojga rodziców B. Sądowe ustalenie ojcostwa  przy ustaleniu ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko, stosując również model egalitarny:


(…)

… dotyczące nazwiska dziecka -jeżeli dziecko w chwili składania takiego oświadczenia ukończyło 13 r.ż., dla zmiany nazwiska wymagana jest jego zgoda D. Dziecko nieznanych rodziców  dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy B. IMIĘ DZIECKA
-nadanie imienia należy do rodziców i jest atrybutem władzy rodzicielskiej -kwestii imienia nie reguluje KRO, lecz ustawa - Prawo a aktach stanu cywilnego -rodzice wspólnie dokonują wyboru imienia dziecka
-ewentualny spór między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy na wniosek jednego/obojga rodziców -w razie nie wskazania imienia, kierownik USC wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych i czyni o tym wzmiankę dodatkową -swoboda rodziców w wyborze imienia dziecka nie może powodować nadania dziecku:
więcej niż dwóch imion
imienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz