Stosunki konsularne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki konsularne - omówienie - strona 1 Stosunki konsularne - omówienie - strona 2 Stosunki konsularne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki konsularne
SK są to stosunki urzędowe między państwami ustanawiane w celu realizacji funkcji konsularnych. SK regulowane są przez prawo konsularne skodyfikowane w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Konsularnym z 1963. Funkcje konsularne polegają m.in. na:
Ochronie w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego oraz jego obywateli w granicach PM.
Udzieleniu pomocy i opieki obywatelom państwa wysyłającego (tzw. opieka konsularna). Może ona polegać na:
Udzielenia wsparcia finansowego osobom znajdującym się w potrzebie.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzieleniu (Dz.U.2002.151.1262)
Konsul może udzielić obywatelowi polskiemu za granicą pomocy finansowej polegającej na:
1) pokryciu kosztów powrotu do kraju, 2) przyznaniu zapomogi Ad. 1) Konsul Rzeczypospolitej Polskiej może (ale nie ma obowiązku oprawnego w tym zakresie) udzielić obywatelowi polskiemu przebywającemu czasowo w państwie przyjmującym pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, w razie niezbędnej potrzeby, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości pokrycia tych kosztów, a w szczególności, jeżeli nie jest możliwe:
- przekazanie dla wnioskodawcy pieniędzy z Rzeczypospolitej Polskiej lub z innego państwa; - opłacenie w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie biletu dla wnioskodawcy na przelot lub przejazd;
- skredytowanie przez przewoźnika opłaty za przelot lub przejazd;
- skorzystanie przez wnioskodawcę z kart kredytowych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
- uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów dotyczących usług turystycznych.
Rozstrzygając o udzieleniu albo odmowie udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1, konsul bierze także pod uwagę to, czy wnioskodawca już raz taką pomoc otrzymał i wydatkował ją na cele inne niż na powrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy wnioskodawca wywiązał się z zobowiązań finansowych przyjętych w związku z udzieloną mu pomocą konsularną.
Udzielenie pomocy, o której mowa, następuje po uzyskaniu zabezpieczenia jej zwrotu w formie poręczenia majątkowego, wpłacanego przez wskazaną przez wnioskodawcę osobę lub instytucję na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, albo na rachunek bankowy lub do kasy polskiego urzędu konsularnego, w kwocie stanowiącej równowartość wnioskowanej pomocy finansowej.
Po dokonaniu przez wnioskodawcę zwrotu równowartości udzielonej mu pomocy finansowej kwota wpłacona tytułem poręczenia zwracana jest poręczycielowi.

(…)

… ofiarom wypadków - czuwaniu nad przebiegiem akcji ratunkowej, zabezpieczeniu mienia, transportowaniu osób rannych do kraju (poradnik „Polak za granicą”).
Wydawaniu paszportów i dokumentów podróży a także wiz i odpowiadających im dokumentów.
Działanie w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego.
Art. 1 § 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
„Mężczyzna i kobieta, będący…
…, i biegłych,
3) przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej”. Zdać sobie sprawę należy, że pobyt za granicą może wywoływać istotne problemy prawne - legalizowania dokumentów urzędowych jak np. świadectwa szkolne przeznaczonych do wykorzystania za granicą. Jednakże dnia 14 sierpnia 2005 weszła do Polski Konwencja Haska z 1951 znosząca wymóg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz