Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 8379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal - wykład - strona 1 Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal - wykład - strona 2 Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal
Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal są poziomymi kratownicami umiesz­czonymi najczęściej między ryglami sąsiednich układów poprzecznych. Projek­tuje się je w celu przeniesienia sił poziomych od wiatru, działającego na ścianę szczytową i świetliki, a także od sił hamowania suwnic podwieszonych. Są to więc obciążenia prostopadłe do płaszczyzny układów poprzecznych hal, które działają w płaszczyźnie połaci dachu.
Schemat wytężenia konstrukcji połaci dachu pokazano na rys. 1.25. Kon­strukcja dachu składa się z rygli dachowych oraz połączonych z nimi przegubowo płatwi. Rygle dachowe są dźwigarami o dużej rozpiętości. Mała sztywność ich przekroju względem osi pionowej powoduje, iż połać dachu mogłaby przemiesz czać się wzdłuż osi podłużnej hali (rys. 1.25a). W takim przypadku długość wyboczeniowa w płaszczyźnie połaci dachu pasów górnych dachowych rygli kra­towych byłaby np. równa rozpiętości układu poprzecznego le2 = l, gdyż płatwie przegubowo połączone z ryglem nie tworzą geometrycznie niezmiennej poziomej tarczy. Taka sama sytuacja występuje również w dachach bezpłatwiowych, gdy brak jest konstrukcyjnych połączeń płyt dachowych o odpowiedniej sztywności lub zastosowano płyty o niedostatecznej sztywności tarczowej.
Podstawowym zadaniem stężeń połaciowych poprzecznych jest zapewnienie geometrycznej niezmienności w płaszczyźnie połaci dachu układowi konstruk­cyjnemu złożonemu z dźwigarów dachowych i płatwi (rys. 1.25b i c). Pręty wy-kratowania stężeń połączone z pasami rygli (pełnościennych lub kratowych) oraz płatwiami tworzą geometrycznie niezmienną kratownicę poziomą. Takie kratow­nice (w polach skrajnych na rys. 1.25b) są dostatecznie sztywnymi elementami, zdolnymi przenieść obciążenia poziome od wiatru, hamowania suwnic itp. Ich przemieszczenia poziome są nieduże. Również nieduże będą przemieszczenia po­ziome kolejnych rygli w osiach 3 i 4 na rys. 1.25b, połączonych (przegubowo) płatwiami z tarczą prętową, jaką jest stężenie połaciowe poprzeczne (w polach skrajnych). Projektując stężenia połaciowe poprzeczne, można wykorzystywać konstrukcyjną rolę płatwi jako słupków poziomej kratownicy połaciowej. Niekie­dy jednak stężenia połaciowe poprzeczne projektuje się jako konstrukcję nieza­leżną (niepołączoną z płatwiami).
Zastosowanie stężeń połaciowych poprzecznych sprawia, iż spełniają one do­datkowe funkcje konstrukcyjne w szkielecie nośnym hali. Pozioma tarcza stęże­nia połaciowego poprzecznego dachu hali stanowi podporę górną słupów ściany szczytowej. Brak takiej podpory i ewentualnie przyjęcie wspornikowego sche­matu słupów ściany szczytowej prowadziłyby w konsekwencji do zastosowania materiałochłonnych (ciężkich) rozwiązań konstrukcyjnych ściany szczytowej.

(…)

… się w ten sposób zbyt ostrych kątów nachylenia prętów wykratowań stężeń, co ma miejsce przy dużym stosunku rozstawu rygli do odstępu platwi. Stężenia typu X (rys. 1.26c) projek­tuje się przy założeniu, że pod wpływem nawet małych sił ściskających pręty ściskane ulegają wyboczeniu sprężystemu i całe obciążenie poprzeczne tężnika przenoszą pręty rozciągane (por. rys. 5.21). Przy takim modelu obliczeniowym stężenia…
… dachowego z płaszczyzny układu poprzecznego hali. Skracają one bowiem długości wyboczeniowe ściskanych prętów pasów rygli kratowych lub zwichrzenia zginanych rygli pełnościennych. W dachu z płatwiami pokaza­nym na rys. 1.25b ograniczają one długości wyboczeniowe pasów ściskanych w płaszczyźnie połaci dachowej (prostopadłej do wiązara) do rozstawu między płatwiami iei = a. Przy braku stężeń połaciowych (rys…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz