Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 7259
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal - wykład - strona 1 Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal - wykład - strona 2 Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal Pionowe stężenia podłużne dachów hal stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy rygiel układu poprzecznego jest kratownicą. Takie kratowe dźwigary dachowe mają bardzo małą sztywność giętną ze swojej płaszczyzny oraz skrętną, a po­nadto — w przypadku przegubowego połączenia ze słupami — są podatne na obrót wzdłuż ich osi podłużnej. Głównym zadaniem konstrukcyjnym pionowych stężeń podłużnych jest zabezpieczenie dźwigarów kratowych przed skręceniem się (rys. 1.30a), pochyleniem (rys. 1.30b) lub wywróceniem (rys. 1.30c) zarówno w trakcie montażu, jak i podczas eksploatacji obiektu. Stężenia pionowe dachów kratowych stosuje się jako skratowania ST (rys. 1.30d) między sąsiednimi wiązarami. Stąd też nazywa się je również stę­żeniami międzywiązarowymi. Pełnią funkcję stabilizująco-usztywniającą prze-steenny układ kratowy dachu hali w kierunku podłużnym. Tężniki pionowe służą przede wszystkim do zapewnienia prawidłowego, wzajemnego ustawienia wiąza-rów podczas montażu (uniemożliwiają skręcenie, przechylenie i wywrócenie). Zadaniem pionowych tężników dachowych może być również zabezpieczenie konstrukcji dachu przed wpływem drgań i poziomych przemieszczeń pasów dol­nych wiązarów podczas pracy suwnic i wciągników. Spełniają one także funkcję usztywnień zapewniających potrzebną długość wyboczeniową ściskanych części rygla dachowego, co pokazano na rys. 1.30d. Zaleca się je również stosować w miejscu załamania pasów kratownic, w celu zrównoważenia losowych wytę-żeń prostopadłych do płaszczyzny dźwigara.
Stężenia międzywiązarowe należy rozmieszczać według normy [98] w środ­ku rozpiętości dźwigara lub gęściej, a w odniesieniu do dźwigarów ze słupkami podporowymi również w linii podpór. Odstęp między tymi stężeniami nie powi­nien być większy niż 15 m (rys. 1.3la, b i c). Zgodnie z normą [98] kratowe dźwigary dachowe powinny być połączone stężeniami pionowymi podłużnymi co najmniej w polach, w których występują poprzeczne stężenia połaciowe. Znaczy to, iż w uzasadnionych przypadkach stosuje się je również na całej długości da­chu hali. Na przykład w halach z suwnicami o udźwigu większym niż 15 Mg należy stosować stężenia pionowe na całej długości dachu obiektu.
Pionowe stężenia podłużne kratowych dachów hali umieszcza się co najmniej tam, gdzie występują stężenia połaciowe poprzeczne (rys. 1.31f), na całej dłu­gości obiektu (rys. 1.3 ld) lub w wybranych polach (rys. 1.3 le). Rozmieszczenie stężeń jak na rys. 1.31e stosuje się m.in., jeśli konstrukcja dachowa jest mon­towana w sposób blokowy. Każdy blok składa się z dwóch wiązarów i płatwi wraz ze stężeniami połaciowymi, a niekiedy i z pokryciem dachowym, jest po­nadto zaopatrzony w pionowe stężenia podłużne. Po ustawieniu takiego zespołu konstrukcyjnego stężenia pionowe podłużne nie są najczęściej rozbierane.

(…)

… m) są często wykorzystywane jako część pionowe­go stężenia podłużnego dachu hali (rys. 1.32i). Wówczas przypodporowe węzły dolne płatwi kratowych są połączone prętem-zastrzałem z dolnym pasem rygla.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz