Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie - strona 1 Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie - strona 2 Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podaj typowe wartości podstawowych stężeo i wskaźników ścieków komunalnych.
Mętnośd ścieków jest pośrednim wskaźnikiem określającym zawartośd koloidów i materii
zawieszonej. Oznaczenie mętności polega na porównaniu intensywności światła rozproszonego w
próbce ścieków i w odpowiednim wzorcu.
Barwa jest wskaźnikiem świeżości ścieków. W świeżych ściekach bytowych waha się ona w granicach
40÷80 g Pt/m3. W stanie świeżym ścieki mają barwę żółtoszarą lub białoszarą,
a w stanie zagniłym czarnoszarą lub czarną. W ściekach przemysłowych może występowad barwa
specyficzna uzależniona od procesów produkcyjnych stosowanych w danym zakładzie.Jednostką w
jakiej wyrażana jest barwa ścieków jest g Pt/m3. Przyjmuje się, że naturalna barwa wód
powierzchniowych wynosi 50 g Pt/m3.
Zapach podobnie jak barwa jest wskaźnikiem świeżości ścieków. Przy określaniu zapachu bierze się
również pod uwagę jego intensywnośd w skali liczbowej od 0 do 5.Zapach oznacza się metodą
organoleptyczną.
Temperatura ścieków wpływa na szybkośd przebiegu procesów biologicznego oczyszczania ścieków
zarówno w oczyszczalni jak i odbiorniku (procesy samooczyszczania). Wzrost temperatury powoduje
przyspieszenie procesów biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ale i szybsze ich
zagniwanie w sieci kanalizacyjnej. Temperatura ścieków waha się od ok. 10oC (w zimie) do 15oC (w
lecie).
Przewodnictwo właściwe
Znajomośd przewodnictwa właściwego pozwala na określenie zawartości jonów w ściekach. Pomiar
polega na określeniu zdolności roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Im więcej w
ściekach znajduje się jonów tym wyższe jest ich przewodnictwo właściwe.
Gęstośd ścieków definiowana jest jako masa jednostki objętości i wyrażana w g/dm3 lub kg/m3.
Gęstośd jest ważnym parametrem charakteryzującym ścieki pod względem fizycznym, gdyż w
zależności od gęstości ścieków winno projektowad się osadniki i inne urządzenia oczyszczalni.
Współczynnik grawitacji
W wielu przypadkach współczynnik grawitacji ścieków SS używany jest zamiast gęstości
ścieków.Zarówno gęstośd jak i współczynnik grawitacji zależne są od temperatury
i zmieniają się w zależności od zawartości substancji rozpuszczonych.
Ciężar
właściwy
γ
jest
ciężarem
jednostki
objętości
wyrażonym
w kN/m3. Zależnośd pomiędzy γ i  wyraża się wzorem:
γ=·g
gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, γ – ciężar właściwy ścieków, kN/m3,  – gęstośd ścieków, kg/m3
W normalnej temperaturze ( 20 st. C ) ciężar właściwy wody γ równy jest ok. 9,81 kN/m3.
Odczyn pH jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych:
pH = -log10 [H+]
Odczyn ścieków zależy od obecności w nich kwasów, zasad i soli ulegających hydrolizie. W przypadku
ścieków przemysłowych mogą to byd silne kwasy i zasady nieorganiczne, w ściekach bytowych
kwasy organiczne oraz sole ulegające hydrolizie. W ściekach bytowych odczyn waha się w granicach
6,8÷8,0, w przemysłowych pH może wynosid od 1÷13. Dopuszczalne granice pH dla mieszaniny
ściekówkomunalnych i przemysłowych odprowadzanych do ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz