Standard BRC

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standard BRC - strona 1 Standard BRC - strona 2 Standard BRC - strona 3

Fragment notatki:


Standard BRC (Global Standard Food) Standard BRC należy do najbardziej popularnych standardów bezpieczeństwa żywności. Prace nad opracowaniem tego Standardu rozpoczęły się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Było to konsekwencją problemów z jakimi borykali się angielscy producenci żywności. Szczególnie dotyczyło to producentów „Private label” (marek własnych) dla sieci handlowych, którzy narażeni byli na wielokrotne audity trzeciej strony prowadzone przez ich odbiorców. Brytyjskie Stowarzyszenie Detalistów (British Retail Consorcium) chcąc rozwiązać ten problem powołało w 1996 roku grupę roboczą, która składała się między innymi z przedstawicieli sieci handlowych, jednostek certyfikujacych oraz brytyjskiej jednostki akredytującej UKAS. Po dwóch latach prac w 1998 r. opublikowana została pierwsza wersja Standardu BRC. Standard ten jest ciągle udoskonalany, szczególnie pod kątem rozwiązań technologicznych i wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności. Do końca 2005 roku ukazało się już jego czwarte wydanie. Początkowo był to standard wyłącznie brytyjski jednak obecnie staje się coraz powszechniejszy nie tylko w Europie, ale także na całym Świecie. Wdrożenie tego standardu nie jest obligatoryjne jednak coraz częściej stanowi czynnik warunkujący nawiązanie współpracy z detalistami, a szczególnie z dużymi sieciami handlowymi. Posiadanie przez producenta żywności certyfikatu BRC podnosi wiarygodność dostawcy i gwarantuje, że firma taka spełnia wymagania zawarte w normach ISO serii 9000 z 2000 roku, w systemie HACCP oraz GMP i GHP 9 .
Inspekcja zakładu zgodnie ze schematem BRC określa, czy i jak efektywnie producent spełnia techniczne wymagania standardu BRC w następujących obszarach: 10 system HACCP - wdrożony zgodnie z zasadami Codex Alimentarius, udokumentowany system zarządzania jakością - wymagane jest, aby elementy systemu (np. polityka jakości, księga jakości, schemat organizacyjny, zakres odpowiedzialności, specyfikacje surowców i wyrobów gotowych, identyfikalność wyrobu oraz sposób nadzoru nad dokumentacją i danymi, przeprowadzenie auditów wewnętrznych, prowadzenie działań korygujących, sposób wycofania produktów z rynku) były określone, a wszelkie dane dotyczące działań - dostępne w formie pisemnej,
zapewnienie właściwego środowiska produkcji (tzn. wdrożenie GMP i GHP) określa wymagania dotyczące przepływu surowców, produktów oraz ludzi, przygotowania budynków i hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, dokonywania przeglądów technicznych, realizacji harmonogramów czyszczenia, sposobu usuwania odpadów, metod kontroli szkodników, warunków transportu surowców i wyrobów gotowych,
kontrola produktu - odnosi się nie tylko do kontroli laboratoryjnej (surowców, półproduktów, produktów), ale również określa wymagania związane z opakowaniem produktu, terminem przydatności do spożycia, zapewnieniem odpowiedniej rotacji zapasów oraz zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, definiuje sposoby zwalniania partii do obrotu, jak również sposobu postępowania z wyrobem niezgodnym ze specyfikacją,


(…)

… produkcyjnych, jak i w laboratoriach, wymagania związane z personelem obejmują wymagania dotyczące obowiązujących zasad higieny w strefach produkcyjnych, procedury badań medycznych, odzieży ochronnej i sposobu szkolenia personelu.
Wzrost popularności standardu BRC w pewnym stopniu przyczynił się do opracowania standardu IFS.
Standard IFS został wydany w 2002 roku przez niemieckie stowarzyszenie HDE…
…, która posiada uprawnienia do zbadania wyrobu (m.in. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd Dozoru Technicznego).15 Podsumowując, celem obowiązującej w Polsce ustawy o systemie oceny zgodności jest przede wszystkim:
eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów,
znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwienie międzynarodowego obrotu towarowego…
… dostarczających produkty do sieci handlowych.
Ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców.
Ograniczenie ilości auditów z poszczególnych sieci handlowych
Oznakowanie CE
Z chwilą przystąpienia Polski do Uni Europejskiej rynek krajowy stał się częścią jednolitego rynku UE, którego jedną z podstawowych zasad jest zasada swobodnego przepływu towarów. Brak barier celnych i kontroli granicznych spowodowały, że towary bez większych przeszkód są transportowane z kraju producenta do państw gdzie są na nie rynki zbytu. Konsekwencją tego może być sytuacja w której konsumenci z kraju przeznaczenia mogą mieć problemy z interpretacją oznaczeń, obowiązujących w kraju z którego towar wysłano. Problem ten stał się inspiracją do wprowadzenia oznakowania CE (Conformite European Marking) 12 Tworzenie jednolitego rynku UE…
… również funkcjonuje, lecz nie uzyskał jeszcze statusu międzynarodowego.11 Standard IFS wymagany jest przez wszystkie niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE, np. Metro AG, Rewe, Edeka, Lidl, Spar, Aldi Tengelmann oraz przez francuskie firmy handlowe takie jak np. Auchan, Carrefour, EMC Groupe Casino.
Porównując te standardy można stwierdzić, że ich zawartość jest bardzo podobna a ewentualne różnice dotyczą jedynie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz