Stan wojenny.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan wojenny. - strona 1 Stan wojenny. - strona 2 Stan wojenny. - strona 3

Fragment notatki:

STAN WOJENNY stan wojenny (art. 229) - może być wprowadzony tylko w 3 sytuacjach: zewnętrznego zagrożenia państwa (także przez działania terrorystyczne) → przesłanka niedookreślona; zbrojnej napaści na terytorium RP → przesłanka określona, należy ją interpretować na tle Karty NZ; jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji → obecnie takie zobowiązanie wynika z Paktu NATO, przy czym pakt formułuje własną definicję pojęcia agresja; rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego → wydaje prezydent na wniosek premiera i musi je podać do publicznej wiadomości oraz przedstawić Sejmowi w ciagu 48 godzin, który niezwłocznie rozpatruje to rozporządzenie i może je uchylić bezwzględną większością przy ½ obecnych (art. 231); teren → może dot. części lub całości terytorium; czas → wprowadzany na czas nieoznaczony, ale uswo wprowadza nakaz zniesienia po przywróceniu normalnego funkcjonowania pań­stwa; mobilizacja → w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent na wniosek premiera zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie Sił Zbrojnych do obrony państwa (art. 136); kierowanie obroną państwa należy do prezydenta we współdziałaniu z RM (zastępowana przez premiera): prezydent na wniosek premiera określa zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego;
zatwierdza (na wniosek Naczelnego Dowódcy SZ) plany operacyjnego użycia SZ;
uznaje (na wniosek ND SZ) określone obszary państwa za strefy bezpośrednich działań wojennych; RM → zarządza przejście na wojenne zasady działania organów władzy publicznej oraz określa zasady działania tych organów w strefie bezpośrednich działań wojennych (może też je zawiesić); ND SZ - dowodzi SZ; wojewodowie - cywilne kierowanie w terenie, wraz z możliwościami nakładania zadań na samorząd;
premier na wniosek wojewody może zawiesić organy samorządu i ustanowić zarząd komisaryczny ;
brak podstaw do zawieszenia parlamentu (jedyne ograniczenie jego roli to rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy) ani działalności sadów i Trybunałów (zmiany to zaostrzenie odpowiedzialności, możliwość zmiany kognicji sądów wojskowych, ale np. sądy wyjątkowe i tryb doraźny tylko w czasie wojny ≠ stan wojenny); art. 233 - określa prawa, które nie mogą być ograniczone w stanie wojennym i wyjątkowym, a pozostałe mogą być ograniczone z zachowaniem warunków z art. 228 i zakazu dyskryminacji z art. 233 ust. 2 ;
art. 30 godność;
art. 34, 36 obywatelstwo;
art. 38 ochrona życia;
art. 39, 40, 41 ust. 4 humanitarne traktowanie;
art. 42

(…)

…. 34, 36 obywatelstwo;
art. 38 ochrona życia;
art. 39, 40, 41 ust. 4 humanitarne traktowanie;
art. 42 nullum crimen sine lege;
art. 45 dostęp do sądu;
art. 47 dobra osobiste;
art. 53 sumienie i religia;
art. 63 petycje;
art. 48 i 72 rodzina i dziecko,
ustawa o stanie wojennym przewi­duje możliwość wprowadzenia licznych ograniczeń wolności i praw (decyduje o ich wprowadzeniu premier, ministrowie…
… lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom;
decyduje prezydent na wniosek premiera i niezwłocznie informuje marszałków;
„pobyt” SZ - w celu udzia­łu w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych; akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych; przedsięwzięciach reprezentacyjnych;
decyduje RM lub odpowiedni minister (MON lub MSW…
…);
zawieszenie funkcjonowania transportu, systemów łączności, działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, wprowadzenie ograniczeń obrotu krajowy­mi i dewizowymi środkami płatniczymi, zakaz ruchu pojazdów na drogach publicznych;
zajęcie/zarekwirowanie na potrzeby obronne środków transportu, wprowadzenie powszechnego obowiązku wykonywania pracy, wpro­wadzenie administracyjnego najmu lokali i budynków…
… lub bezpieczeństwa państwa;
zmiany w obowiązkach obywateli związanych z obronnością kraju (uPO):
zmieniają się zasady powoływania obywateli do służby wojskowej;
rozszerzeniu ulega obowiązek służby w obronie cywilnej;
możliwe jest powołanie obywatela do służby w zmilitaryzowanych jednost­kach organizacyjnych;
rozszerzeniu ulega zakres świadczeń osobistych i rzeczowych obywateli;
stan wojny (art. 116) to nie stan wojenny, a jego istotą jest oddziaływanie na zewnątrz państwa - na płaszczyźnie międzynarodowej;
wprowadzane przez Sejm, a jeśli nie może się zebrać to przez prezydenta (+ kontrasygnata);
w razie zbrojnej napaści na terytorium RP;
gdy wynika z u.m. zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji;
brak przesłanki „zewnętrznego zagrożenia państwa” więc wykluczona jest tzw. wojna prewencyjna;
zakończenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz