Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie - strona 1 Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KOMPETENCJE PREZYDENTA RP W CZASIE STANU WOJENNEGO.
W stanie wojennym obroną narodową kieruje prezydent na wniosek RM może postawić w stan gotowości wojsko polskie (siły zbrojne), określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego. Stan gotowości bojowej określa maksymalny stopień przygotowania do prowadzenia działań wojennych. Prezydent określa zadania wojska. Prezydent na wniosek RM w warunkach wojennych powołuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych (w czasie pokoju wystarcza szef sztabu) zatwierdza, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, plany operacyjnego użycia Sił Zbrojnych; uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określone obszary Rzeczypospolitej Polskiej za strefy bezpośrednich działań wojennych".
Władza stanowienia prawa przechodzi w ręce prezydenta, wydaje rozporządzenia z mocą ustaw. Jest symbolem ciągłości władzy.
KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W CZASIE STANU WOJENNEGO.
Obroną państwa, we współdziałaniu z Radą Ministrów kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Ministrów zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną państwa a także określa - na wniosek Naczelnego Dowódcy zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych, może zawiesić ich działanie i przekazać określone kompetencje organom wojskowym.
Jeżeli w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie może zebrać się na posiedzenie, konstytucyjne jej kompetencje wykonuje Premier. RM zarządza, wprowadzanie systemów kierowania obrony państwa, zarządza przejściem na tryb wojenny.
*Natomiast do prezesa Rady Ministrów należy informowanie prezydenta o skutkach wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz działaniach podejmowanych dla osiągnięcia celów tego stanu. Ponadto może on na wniosek wojewody zawiesić organy gminy w razie niewykonywania zadań publicznych i ustanowić zarząd komisaryczny, który z dniem powołania przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje zawieszonych organów gminy.
KOMPETENCJE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W CZASIE STANU WOJENNEGO.
Naczelny D. S. Z. może wnioskować do prezydenta o uznanie części terytorium za bezpośrednio zagrożone działaniami wojennymi. N.D.S.Z. wyznacza plan i taktykę działania.
Zgodnie z tytułem ustawy, określa ona również kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Jest on mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów i w takim samym trybie może być odwołany (art.134,ust.4. Konstytucji RP). Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia współdziałanie z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych oraz określa potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie ich wsparcia przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa. Ponadto w przypadku przekazania organom wojskowym określonych kompetencji organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych - wyznacza te organy i określa im zadania i kompetencje chyba, że postanowienia Rady ministrów stanowią inaczej

(…)

… przejmuje dowodzenie siłami, o których mowa w art. 16 ust. 2, z chwilą jego mianowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o ile Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie określi innego terminu przejęcia dowodzenia.
KOMPETENCJE WOJEWODY W CZASIE STANU WOJENNEGO.
1. W czasie stanu wojennego wojewoda kieruje realizacją zadań obronnych i obroną cywilną na terenie województwa.
2. Wojewoda w czasie stanu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz