Funkcje prezydenta RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje prezydenta RP - strona 1

Fragment notatki:Dokument zawiera takie pojęcia jak: funkcje głowy państwa, Prezydent Rzeczypospolitej, wprowadzanie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Funkcje prezydenta RP p. nr 91
Tradycyjne funkcje głowy państwa:
Art. 133. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:
1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,
2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych pań­stwach i przy organizacjach międzynarodowych,
3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dy­plomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Mi­nistrów i właściwym ministrem.
Art. 138. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.
Art. 137. ­Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się oby­watelstwa polskiego. Art. 139. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.
Wprowadzanie stanu wojennego i stanu wyjątkowego- akty te na wniosek RM. Przesłanki s. wojennego określa art. 229, zaś stanu wyjątkowego art. 230 Pozostałe grupy funkcji prezydenta związane są bezpośrednio z wykonawczym charakterem jego urzędu.
Art. 134.
1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony.
4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Na­czelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W rym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać.
5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.
Prerogatywy prezydenckie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz