Funkcje głowy państwa w RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje głowy państwa w RP - strona 1 Funkcje głowy państwa w RP - strona 2 Funkcje głowy państwa w RP - strona 3

Fragment notatki:


Prawo Konstytucyjne 14 czerwca 2011 r. Funkcje Głowy Państwa w RP:
TRADYCYJNE KOMPETENCJE:
-Reprezentacja
-Nadawanie orderów i odznaczeń -ordery wojenne - wniosek MON
-Pozbawienie orderów i odznaczeń
-Wyrażanie zgody na przyjęcie przez obywateli polskich orderów i odznaczeń państw obcych
-Nadawanie obywatelstwa
-Prawo łaski
REPREZENTANT PAŃSTWA:
-Ratyfikowanie i wypowiadanie umów
-Mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.
-Przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
GWARANT BEZPIECZEŃSTWA:
- Prez. RP stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium w szczególności
- zatwierdza na wniosek Prezesa Rady Ministrów strategię bezpieczeństwa narodowego.
-wydaje na wniosek Prezesa Rady Ministrów w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego
-Zatwierdza na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem
- postanawia na wniosek Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa
-może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa
-inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie
WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:
-Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych - w czasie pokoju za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej
-Mianowanie na czas określony szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
-Mianowanie - na wniosek PRM Naczelnego Dwódcy Sił Zbrojnych
- Stany nadzwyczajne
- W razie konieczności obrony państwa podczas stanu wojennego kieruje tą obroną we współdziałaniu z RM RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego - organ doradczy
-Członków tej rady powołuje o odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej. Do zadań Rady należy: wyrażanie opinii w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: rozpatrywanie ogólnych założeń bezpieczeństwa państwa, założeń i kierunków polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa państwa, określanie zagrożeń bezpieczeństwa o raz środków przeciwdziałania im, rozpatrywanie kierunków rozwoju Sił Zbrojnych.

(…)

… z urzędu, postępowanie przed Trybunałem Stanu, odpowiedzialność za delikt konstytucyjny, karna i karno-handlowa)
Referendum (art. 125K, 235K za zgodą senatu prawo zarządzania referendum)
Udział w procesie realizacji funkcji kreacyjnej
Kreacja Personalna
- Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów SZ i dowódców okręgów wojskowych
-2 członków KRRiT
-3 członków RPP
- Członków RBN i Szefa…
… przed TS
- Rada Gabinetowa
- Stany nadzwyczajne
- Rozporządzenie z mocą ustawy (art. 234K)
- Zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Prezydent a Sądy
- Kreacyjne (przyjmowanie słubowania)
- Prawo łaski
- Rozporządzenia: w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w SN oraz liczby Prezesów
- w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz