Stabilizacja i zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Stabilizacja/zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych.
Technologie immobilizacji odpadów niebezpiecznych składają się z dwóch współzależnych
procesów: stabilizacji oraz/lub zestalania. Założeniem pierwszego z procesów: stabilizacji jest przekształcanie zanieczyszczeń do form słabo rozpuszczalnych, cechujących się zredukowaną mobilnością i toksycznością.
Zestalanie jest procesem, polegającym na stosowaniu dodatków lub mieszanin komponentów powodujących zmianę konsystencji odpadów: z form ciekłych, półstałych, czy osadów do ciała stałego pozbawionego wody wolnej.
Największe zastosowanie mają procesy S/Z przy użyciu cementu typu Portland oraz jego
mieszanin z innymi mineralnymi czynnikami wiążącymi, takimi jak: popioły lotne, żużle
wielkopiecowe, wapno palone lub hydratyzowane.
Stabilizacja i zestalanie.
Proces stabilizacji i zestalania osadu galwanizerskiego przeprowadzono przy użyciu popiołów lotnych i cementu portlandzkiego.
Stosowane osady galwanizerskie pochodzą z zakładu zlokalizowanego na Dolnym Śląsku w pasywacji niebieskim chromem trójwartościowym oraz galwanicznym: cynkowaniu, niklowaniu i miedziowaniu. Materiał badawczy jest mieszaniną wodorotlenku: chromu (III), miedzi(II), cynku(II) i niklu(II). W pierwszym etapie ćwiczenia określono uwodnienie i masę organiczną przetwarzanych odpadów.
Oznaczenie uwodnienia i masy organicznej przetwarzanych odpadów.
Wykonano trzy naważki do oznaczenia uwodnienia i masy organicznej w osadzie galwanizerskim, popiole oraz cemencie portlandzkim. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Uwodnienie i masa organiczna poszczególnych materiałów.
Dalej dokonano analizy stężeń metali Cr, Cu, Zn i Ni w cieczach z testu PN-EN-12457-4 (test wodny) oraz testu TCLP (test octowy), w celu oceny toksyczności unieszkodliwianych osadów galwanizerskich. Test Wodny ( w oparciu o test PN-EN-12457-4:2006):
Przygotowano trzy próbki zawierające kolejno 50 g osadu galwanizerskiego, cementu i popiołu, które zalano 500 ml wody destylowanej. Wszystkie próbki w kolejnym etapie wytrząsano przez 0,5h, a następnie sączono. W uzyskanych ługach dokonano pomiaru pH oraz przewodnictwa właściwego.
Test Octowy ( w oparciu o test TCLP):
Przygotowano trzy próbki zawierające kolejno 25 g osadu galwanizerskiego, cementu i popiołu, które zalano 500 ml kwasu octowego o pH= 2,88. Wszystkie próbki w kolejnym etapie wytrząsano przez 0,5h, a następnie sączono. W uzyskanych ługach dokonano pomiaru pH oraz przewodnictwa właściwego.
Wyniki analizy składu chemicznego osadów oraz stężeń kationów metali w ługach z testów na wymywanie zanieczyszczeń zestawiono w tabelach 2-7 i przedstawiono poniżej.


(…)

… oraz tlenku magnezu MgO. Występuje w postaci bezpośredniego produktu wypalenia jako wapno palone kawałkowe, które z wodą wchodzi w reakcję egzotermiczną i służy do wykonywania ciasta wapiennego lub do dalszej przeróbki przez rozdrobnienie na spoiwo proszkowe- wapno palone mielone, a także do produkcji wapna suchogaszonego.
Wapno gaszone ( hydratyzowane Ca(OH)2) do celów użytkowych jest poddawane gaszeniu…
… gleby. Zanim jednak zostaną one wykorzystane na cele rolnicze, wymagają stabilizacji - likwidacji zdolności do zagniwania oraz eliminację organizmów chorobotwórczych. Objętość osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznej na ogół nie przekracza 2% objętości ścieków, tym niemniej koszty ich unieszkodliwiania mogą być znaczne.
Podczas stabilizacji osadów wodorotlenkiem wapnia następują reakcje, które prowadzą do zmian składu chemicznego osadów. Wodorotlenek wapnia wchodzi w reakcje ze składnikami zarówno mineralnymi jak i organicznymi. W przypadku stosowania wapna palonego CaO czynnikiem odkażającym przede wszystkim jest wysoka temperatura i jako czynnik dodatkowy silnie alkaliczny odczyn. Natomiast, gdy do odkażania stosuje się Ca(OH)2 w formie suchej lub jako suspensję, czynnikiem odkażającym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz