Środki zabezpieczające

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zabezpieczające - strona 1 Środki zabezpieczające - strona 2 Środki zabezpieczające - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE Art. 93. Sąd może orzec przewidziany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego; przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa. KK z 1997 roku należy do grupy kodeksów dwutorowych, czyli do tych, które operują zarówno karą jaki i środkami zabezpieczającymi. Środki te mają zabezpieczać społeczeństwo przed niebezpieczeństwem ze strony osób naruszających prawo karne. W KK przewidziano dwa rodzaje środków zabezpieczających: a) izolacyjno - lecznicze b) administracyjne Ad a) Środkami zabezpieczającymi o tym charakterze są: 1. umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym 2. umieszczenie sprawcy w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne 3. umieszczenie sprawcy w zakładzie leczenia odwykowego Ad 1. Zastosowanie tego środka wymaga ustalenia: - że sprawca popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości - że w chwili tego czynu był niepoczytalny w rozumieniu art. 31 §1 - że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia takiego czynu podobnie Stwierdzenie tych 3 warunków powoduje obligatoryjne umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym. Czasu pobytu w tym zakładzie nie określa się z góry, a zwolnienie orzeka się jeżeli dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie jest konieczne. Ad 2. Zastosowanie tego środka wymaga ustalenia - że sprawca popełnił przestępstwo - że w chwili jego popełnienia był w stanie poczytalności znacznie ograniczonej w rozumieniu art. 31 §2 - że został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia Stwierdzenie tych warunków oznacza możliwość umieszczenia sprawcy w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne. Jeżeli wymierzono karę do 3 lat pozbawienia wolności może być przedterminowo zwolniony nawet wtedy jeśli nie odbył wymaganego w art. 78 ułamka kary. Dozór jest wtedy obowiązkowy. Ad 3. Wymaga się ustalenia: - że sprawca popełnił przestępstwo w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego

(…)

… gdy ustaną przyczyny jego zastosowania. Przepadek przedmiotów może być orzeczony, jako środek zabezpieczający zarówno wobec niepoczytalnego sprawcy czynu, jak i w razie umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, warunkowego umorzenia postępowania, a także gdy zachodzi okoliczność wyłączająca karalność sprawcy. …
…. Negatywny - ponowne umieszczenie w zakładzie karnym lub leczenia odwykowego. Priorytet leczenia i rehabilitacji przed stosowaniem środków karnych. Możliwość zobowiązania sprawcy - za jego zgodą - do poddania się leczeniu ambulatoryjnemu oraz rehabilitacji w ramach środków probacyjnych. Skazanie za przestępstwo do 2 lat w związku z uzależnieniem - sprawcę można umieścić w zamkniętym zakładzie leczniczym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz