Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunkowe przedterminowe zwolnienie - strona 1 Warunkowe przedterminowe zwolnienie - strona 2

Fragment notatki:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Art. 77 Skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności zwalnia się warunkowo na okres próby. Jeżeli skazany okres ten przejdzie pomyślnie uważa się, że odbył całą karę, pomimo, że w rzeczywistości odbył tylko jej część. Warunkowe zwolnienie dotyczy tylko kary pozbawienia wolności. Instytucja ta stosowana jest fakultatywnie i jest wyrazem indywidualizacji kary. Przesłanką merytoryczną zastosowania warunkowego zwolnienia jest pozytywna prognoza dotycząca skazanego, uzasadniające przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełnił ponownie przestępstwa. Prognoza powinna być oparta na ocenie właściwości i warunków osobistych skazanego, jego postawy, jago sposobu życia przed i po popełnieniu przestępstwa, jego zachowania się w toku odbywania kary. Prognozę tę należy też opierać na okolicznościach popełnionego przestępstwa. Przesłanką formalną warunkowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego określonej w ustawie części kary. O zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na wniosek skazanego lub jego obrońcy, dyrektora zakładu karnego albo kuratora sądowego. Posiedzenie winno odbyć się na terenie zakładu karnego. Na odmowę udzielenia warunkowego zwolnienia prokuratorowi, sądowemu kuratorowi zawodowemu, a także skazanemu przysługuje zażalenie. Skazanego dotąd nie karanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach. Skazanego w warunkach recydywy podstawowej można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 kary, a skazanego w warunkach recydywy wielokrotnej po odbyciu ¾ kary. Wobec recydywisty podstawowego, jak i wielokrotnego zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku. Skazanego na 25 lat pozbawienia wolności można zwolnić po odbyciu 15 lat kary, a skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności po odbyciu 25 lat kary. Niezależnie od warunków określonych w art. 78 §1 i §2 skazanego można zwolnić po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności i stosuje się je do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno. Z chwilą warunkowego zwolnienia rozpoczyna się okres próby i stanowi go czas jaki pozostał do odbycia kary, z tym, że nie może on być krótszy niż 2 lata, ani dłuższy niż 5 lat. Gdy skazany jest młodociany, okres próby nie może upłynąć przed ukończeniem przez niego 21 roku życia. W przypadku recydywy wielokrotnej oraz skazanych, którzy z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu albo popełnili je w ramach związku lub zorganizowanej grupy przestępczej okres ten nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności okres próby wynosi 10 lat.

(…)

… penitencjarny przed nałożeniem obowiązków próby powinien wysłuchać skazanego, a w wypadku poddania się leczeniu odwykowemu lub rehabilitacyjnemu.
Można go też poddać dozorowi np. kuratora sądowego. Wobec recydywisty podstawowego jak i wielokrotnego, młodocianego, który popełnił przestępstwo umyślne, a także wobec skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności oddanie pod dozór kuratora sądowego jest obowiązkowe…
… lub uchylenie dozoru ;
— odwołanie warunkowego zwolnienia.
Odwołanie warunkowego zwolnienia jest obligatoryjne, gdy zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.
Odwołanie jest fakultatywne gdy zwolniony w okresie próby :
— rażąco narusza porządek prawny, — jeżeli popełnił inne przestępstwo lub jeżeli została…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz