Kodeks karny wykonawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks karny wykonawczy - strona 1 Kodeks karny wykonawczy - strona 2 Kodeks karny wykonawczy - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/94  2007-01-17                  USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r.    Kodeks karny wykonawczy      CZĘŚĆ OGÓLNA    Rozdział I  Zakres obowiązywania    Art. 1.  § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach  o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach  o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących po- zbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba  że ustawa stanowi inaczej.  § 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym  kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.    Rozdział II  Organy postępowania wykonawczego    Art. 2.  Organami postępowania wykonawczego są:  1) sąd pierwszej instancji,  2) sąd penitencjarny,  3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,  4) sędzia penitencjarny,  5) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i  Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakła- dem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz ko- misja penitencjarna,  6) sądowy kurator zawodowy,  7) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,  8) urząd skarbowy,  Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 1997  r. Nr 90, poz. 557, Nr  160, poz. 1083, z 1999  r. Nr 83, poz. 931, z  2000 r. Nr 60, poz.  701, Nr 120, poz.  1268, Nr 122, poz.  1318, z 2001 r. Nr 98,  poz. 1071, Nr 111,  poz. 1194, Nr 151,  poz. 1686, z 2002 r.  Nr 74, poz. 676, Nr  121, poz. 1033, Nr  200, poz. 1679, z 2003  r. Nr 111, poz. 1061,  Nr 142, poz. 1380, Nr  179, poz. 1750, z 2004  r. Nr 93, poz. 889, Nr  210, poz. 2135, Nr  240, poz. 2405, Nr  243, poz. 2426, Nr  273, poz. 2703, z 2005  r. Nr 163, poz. 1363,  Nr 178, poz. 1479, z  2006 r. Nr 104, poz.  708, Nr 226, poz.  1648.   ©Kancelaria Sejmu    s. 2/94  2007-01-17  9) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu teryto- rialnego,  10) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.    Art. 3.  § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w po- stępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi  inaczej.  § 2. W sprawach zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego  właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba  że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.  § 3. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach określonych w  § 2, orzeka wojskowy sąd garnizonowy.  § 4. (uchylony).  § 5. (uchylony).    Rozdział III  Skazany    Art. 4.  § 1. Kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonuje się w sposób  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz