Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS - strona 1 Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS - strona 2

Fragment notatki:

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS Art. 76. 1. Zakład uzyskuje przychody z: 1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, 2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na: a) ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, b) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c) (uchylona), d) Fundusz Pracy - których wysokość określają odrębne przepisy; 3) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,8 % kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej; 4) wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi; 5) dotacji z budżetu państwa; 6) należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych z: a) (uchylona), b) obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze środków budżetu państwa, c) obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa; 6a) (uchylony); 6b) oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych; 7) innych dochodów. 2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń finansowanych z tych źródeł. 3. (uchylony). 4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz