Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat - strona 1 Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat - strona 2 Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat
Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej, elementy:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pienieżnych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatkowe informacje i objasnienia
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane jednostki gospodarczej
Polityka rachunkowosci
b) Bilans
Struktura aktywów
Struktura kapitałów i zobowiazan
c) Rachunek zysków i strat
Dokonania jednostki gospodarczej w podziale na obszary działalnosci
d) Rachunek przepływów pienieżnych
Wpływy i wydatki danego okresu w podziale na przepływy z działalnosci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
e) Zestawienie zmian w kapitale własnym
Struktura zmian w kapitale własnym jednostki z uwzględnieniem charakteru kapitałów i wyniku finansowego
f) Dodatkowe informacje i objasnienia
Dane objasniajace do każdego elementu sprawozdania finansowego
Inne dane liczbowe i opisowe
Rachunek zysków i strat
- jako sprawozdanie z dokonan finansowych jednostki za dany okres
Przychody i zyski
uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzysci ekonomicznych,o wiarygodnie okreslonej wartosci, w formie zwiekszenia wartosci aktywów, albo zmniejszenia wartosci zobowiazan, które doprowadza do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie srodków przez udziałowców lub włascicieli
Koszty i straty
to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzysci
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartosci, w formie zmniejszenia wartosci
aktywów, albo zwiekszenia wartości zobowiazan i rezerw, które doprowadza do
zmniejszenia kapitału własnego lub zwiekszenia jego niedoboru w inny sposób
niż wycofanie srodków przez udziałowców lub włascicieli.
- ujawnia dokonania jednostki w danym okresie
- zawiera istotna informacje o rentowności jednostki.
Istota
Przeciwstawienie przychodom (i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalnosci współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), w celu otrzymania wyniku finansowego brutto, który, skorygowany o obowiazkowe zmniejszenia wyniku (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie wyniku netto za dany okres.
- można sporządzić w dwóch wariantach:


(…)

…. W tym wariancie przychody ze sprzedaży nie podlegaja już korekcie o zmiane stanu produktów. Pozostałe koszty i przychody operacyjne koszty i przychody zwiazane posrednio z działalnoscia operacyjna jednostki, a w szczególnosci koszty i przychody zwiazane:
z działalnoscia socjalna.
ze zbyciem srodków trwałych, srodków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
z odpisaniem należnosci i zobowiązań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz