Sprawozdanie finansowe - bilans

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe - bilans - strona 1 Sprawozdanie finansowe - bilans - strona 2 Sprawozdanie finansowe - bilans - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - bilans
Bilans jest sprawozdaniem o dużej pojemnosci informacyjnej. Prezentuje on nie tylko składniki majatku według okreslonej struktury, ale również zródła finansowania tych składników. Ze wzgledu na te pojemnosc bilans uważa sie za podstawowe zródło informacji potrzebnej do oceny sytuacji majatkowo - finansowej jednostki.
Bilans
Struktura aktywów Struktura kapitałów i zobowiazan
Aktywa jednostki czyli jej majatek, to srodki gospodarcze, którymi jednostka dysponuje w danym dniu
Pasywa to zródła pochodzenia tego majatku, czyli inaczej zródła jego finansowania
Zestawiajac w bilansie aktywa z pasywami prezentuje sie pozycje finansowa, sytuacje
gospodarcza jednostki w danym dniu, zwanym momentem bilansowym
W bilansie znajduje odzwierciedlenie jedna z najważniejszych zasad rachunkowosci - zasada równowagi: Aktywa = Pasywa
majatek, jakim dysponuje jednostka musi miec pełne odzwierciedlenie w zródłach
jego pochodzenia (finansowania)
Równanie Aktywa = Pasywa można przekształcic otrzymujac:
Aktywa = Kapitał własny + Zobowiazania, lub
Aktywa - Zobowiazania = Kapitał własny
BILANS - PODSTAWOWE PROBLEMY
Jakie pozycje nalezy ujawnic (wykazac) (identyfikacja)
Kiedy uznac pozycje w bilansie (uznawanie)
Wartosc, w jakiej nale(y wykazac pozycje (pomiar - czyli wycena bilansowa)
Kolejnosc, w jakiej pozycje nalezy ujawnic (klasyfikacja)
Wycena składników majatkowych
Wycena wstepna
Wycena na dzien bilansowy
Cena nabycia
Cena nabycia, to cena zakupu składnika aktywów, obejmujaca kwote nale(na sprzedajacemu, bez podlegajacych odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiekszona o obciazenia o charakterze publicznoprawnym oraz
powiekszona o koszty bezposrednio zwiazane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do uzywania lub wprowadzenia do obrotu, łacznie z kosztami
transportu, jak te( załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obni(ona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.
Koszt wytworzenia
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezposrednim zwiazku z danym produktem oraz uzasadniona czesc kosztów posrednio zwiazanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmuja wartosc zu(ytych materiałów bezposrednich,


(…)

… albo według ceny nabycia lub ceny (wartosci) rynkowej, zale(nie od tego, która z nich jest ni(sza, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób okreslonej wartości godziwej,
rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wy(szych od cen ich sprzeda(y netto na dzien bilansowy,
należnosci i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro(nosci,
zobowiazania - w kwocie wymagajacej zapłaty, przy czym zobowiazania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umowa nastepuje droga wydania aktywów finansowych innych ni( srodki pienie(ne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci,
kapitały (fundusze) własne, z wyjatkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartosci nominalnej.
Cena nabycia i koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie, srodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostke za okres budowy, monta(u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjecia do u(ywania, w tym równiez:
niepodlegajacy odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz