Sprawozdanie - azot amonowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - azot amonowy - strona 1

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE nr 10 azot amonowy nr próbki zaw. azotu amonowego ilość NH4+ 30 1 mg/ dm3 1,28 mg NH4+/dm3 Wstęp Pojęciem azotu amonowego określa się w chemi  sanitarnej zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowych i wolnego amoniaku. Do oznaczania zawartości azotu amonowego stosuje się analizę kolorymetryczną z odczynnikiem Nesslera,  który jest alkalicznym roztworem jodortęcianu potasu. Odczynnik ten reaguje z amoniakiem, tworząc związek  o żółto-pomarańczowym zabarwieniu, którego intensywność jest proporcjonalna do stężenia amoniaku.  Przebieg ćwiczenia: -do cylindra Nesslera odmierzono 50 cm3 badanej próbki, -dodano 1cm3 roztworu winianu sodu i potasu,  -wymieszano, -po 10 minutach zmierzono absorpcję przy długości fali 400-425 nm, -zawartość azotu określono na podstawie krzywej wzorcowej, wynik odczytany z wykresu: 0,05 mg Obliczenia: X- zawartość azotu amonowego [mg/dm3] a- zawartość azotu amonowego w badanej próbce V- objętość badanej próbki X=(a*1000)/V  NNH4=1  mg /dm3 18 g NH4 – 14 g N X - 1 mg/ dm3 X=18 g NH4 /14 g N =  1,28 mg NH4+/dm3 Wnioski: Wg  rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania   stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji   wyników i prezentacji stanu tych wód , ze względu na zawartość azotu amonowego badana próbka ma drugą  klasę jakości wód powierzchniowych. Jest to woda o dobrej jakości. Wg  rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do   spożycia przez ludzi,  ze względu na zawartość jonów amonowych badana woda nie nadaje się do spożycia.  Maksymalna zawartość wynosi 0,50 mg/ dm3. Duża zawartość azotu amonowego w wodzie użytkowej jest niepożądana, gdyż zwiększa on korozję rur  wodociągowych, a w procesie uzdatniania , tj. chlorowania wody, reaguje z chlorem i tworzą się  monochloraminy, dwuchloraminy i trójchloraminy w zależności od pH i temperatury wody.  W ocenie wody z punktu widzenia higieniczno-sanitarnego istotne znaczenie ma nie zawartość amoniaku w  wodzie, lecz jego pochodzenie, gdyż tylko amoniak pochodzący z odpadów zwierzęcych jest wskaźnikiem  zanieczyszczenia i wzbudza podejrzenie, że woda jest zanieczyszczona ściekami gospodarczymi, w których  mogą znajdować się bakterie chorobotwórcze.  Toksyczne działanie azotu amonowego na ryby w dużym stopniu zależy od pH wody, gdyż trujący jest  niezdysocjowany hydrat NH3·H2O. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz