Zawartość azotu amonowego w wodzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość azotu amonowego w wodzie - strona 1 Zawartość azotu amonowego w wodzie - strona 2 Zawartość azotu amonowego w wodzie - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE ZAWARTOŚĆ AZOTU AMONOWEGO W WODZIE Nr próbki mgNNH 4/dm 3 mg NH4+/dm3 0,372 0,478 Wprowadzenie Jako azot amonowy NNH4 rozumie się zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowych NH4+ i wolnego amoniaku NH3. Występujący w wodach powierzchniowych amoniak i sole amonowe mogą pochodzić  z biochemicznego rozkładu zarówno roślinnych jak i zwierzęcych substancji białkowych, z  gleby nawożonej substancjami azotowymi, a także ze ścieków miejskich i przemysłowych. W wodach neutralnych może zachodzić proces nitryfikacji, czyli jony amonowe mogą  ulegać utlenieniu do wolnego azotu lub do jonów azotanowych i azotanowych pod wpływem  czynników chemicznych i biochemicznych. W wodach zanieczyszczonych, czyli w ubogich w  tlen rozpuszczony może zachodzić proces odwrotny – denitryfikacja. Do oznaczenia zawartości azotu amonowego stosuje się kolorymetryczną metodę z  odczynnikiem Nesslera, który jest alkalicznym roztworem jodortęcianu potasu – K2[HgJ4].  Odczynnik ten reaguje z amoniakiem, tworząc związek o żółto-pomarańczowym zabarwieniu,  którego intensywność jest proporcjonalna do stężenia amoniaku. Przebieg doświadczenia Próba nr  Wykonanie oznaczenia Do cylindra Nesslera wlano 50cm3 badanej próbki. Następnie dodano 1cm3 roztworu winianu  sodu   i   potasu   i   wymieszano.   Potem   dodano   1cm3  odczynnika   Nesslera   i   ponownie  wymieszano.   Po   upływie   10   minut   dokonano   pomiaru   za   pomocą   spektrofotometru,   do  którego kalibracji została wykonana ślepa próba. Pomiar został przeprowadzony przy użyciu  fal o długości: λ=425nm.  Odczyt na spektrofotometrze wyniósł:  E=0,056  Następnie skorzystano z wykresu, by odczytać zawartość azotu amonowego, co dało  następujący wynik: dla E = 0,056→  a = 0,0186 Obliczenia a = 0,0186 mg NNH 4 V = 50 cm3 NNH4 = (0,0186 *1000)/50 =  0,372 mg NNH4/dm3 18 g NH4 – 14 g N X – 0,372 mg NNH 4 /dm3 X = (18 g NH4 * 0,372 mg NNH 4 /dm3)/ 14 g N =  0,478 mg NH4+/dm3 Wnioski Zawartość azotu amonowego w badanej próbie wynosi   0,372   mg NNH4  /dm3,, zaś zawartość  jonów  amonowych  jest  równa   0,478   mg   NH4+  /dm3. Zgodnie  z wymaganiami   zawartymi  Rozporządzeniu   Ministra   Zdrowia   z   dnia   29   marca   2007   roku   w   sprawie   jakości   wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zawartość jonów amonowych w wodzie pitnej nie  powinna   przekraczać   0,5   mg   NH4+/dm3.   Badana   próba   spełnia,   więc   wymagane   normy  i 

(…)

… utworzone z różnych aminokwasów, czy kwasy nukleinowe,
w skład, których wchodzą wieloazotowe zasady purynowe i pirymidynowe.
Tak, więc azot amonowy jako pierwiastek biogenny bardzo chętnie jest wykorzystywany
przez drobnoustroje, jest wbudowywany do komórek mikroorganizmów. W procesie
oczyszczania ścieków tworzy się biomasa i oczyszczone ścieki. To znaczy, woda oczyszczona
kierowana ponownie do obiegu…
…, czy kwasy nukleinowe,
w skład, których wchodzą wieloazotowe zasady purynowe i pirymidynowe.
Tak, więc azot amonowy jako pierwiastek biogenny bardzo chętnie jest wykorzystywany
przez drobnoustroje, jest wbudowywany do komórek mikroorganizmów. W procesie
oczyszczania ścieków tworzy się biomasa i oczyszczone ścieki. To znaczy, woda oczyszczona
kierowana ponownie do obiegu przyrodniczego, najczęściej do wód…
… przyrodniczego, najczęściej do wód powierzchniowych -
rzeki, jeziora a zanieczyszczenia w postaci osadu nadmiernego są oddzielane. Aby taki proces
usuwania azotu w ściekach, przez wbudowanie go do biomasy usuwanej w postaci osadu
nadmiernego zachodził, to mikroorganizmy osadu czynnego muszą mieć dostateczną ilość
innych makro i mikroskładników pokarmowych, w tym rzeczywista odpowiednia ilość tlenu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz