Sposoby zawierania umów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zawierania umów-opracowanie - strona 1 Sposoby zawierania umów-opracowanie - strona 2 Sposoby zawierania umów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. Oferta i jej przyjęcie Pojęcie oferty oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1) → przyjęcie oferty (=oświadczenie woli) wyraża tylko wolę przyjęcia oferty; nie są ofertami jedynie ogólne stwierdzenia o zawarciu umowy, czy propozycje niepełne → określa się je jako zaproszenia do zawarcia umowy (złożenia oferty lub wszczęcia negocjacji); w razie wątpliwości czy mamy doczynienia z ofertą czy z zaproszeniem dokonuje się wykładni oświadczenia woli (art. 65), a jeśli to nie wystarczy to art. 71 ustala normę interpretacyjną, stwierdzającą, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób należy uznać w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy; ofertę (zgodnie z art. 71) można kierować do indywidualnych, jak i nieoznaczonych odbiorców, bez konieczności użycia słowa oferta → tak samo SN; art. 543, według którego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży → wyjaśnia znaczenie takich zachować (czyli stanowi konkretną normę interpretacyjną), a nie stanowi wyjątku od zasady, że oferta może być kierowana jedynie do indywidualnych adresatów; jako oferta skierowana do ogółu to min. wystawianie automatów przeznaczonych do sprzedaży rzeczy lub usług, jak również bankomaty, choć one skierowane są jedynie do klientów danego banku; Skutki złożenia oferty oferta wiąże oferenta (art. 66 § 2), tzn. adresat oferty (oblat) sam może poprzez jej przyjęcie doprowadzić do zawar­cia umowy; oferta to wg. niektórych jednostronna czynność prawna, która kreuje uprawnienie oblata do przyjęcia oferty, a wg. innych autorów (min. Radwański) oferta to oświadczenie woli stanowiące jedynie element procesu powstawania czynności prawnej dwustronnej (umowy), więc oblatowi przysługuje jedynie kompetencja, a nie prawo podmiotowe do przyjęcia oferty; czas powstania stanu związania ofertą - zależy od tego czy oferta adresowana do: indywidualnego adresata - od momentu uprzystępnienia jej adresatowi w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią (art. 61 § 1 kc); nieoznaczonego kręgu adresatów - od chwili ich ogłoszenia; elektroniczna forma oferty (zgodnie z dyr. 2000/31): ogólna zasada - uzyskanie zgody na taki sposób komunikacji; art. 66 1 § 1 - uzależnienie związania ofertą od niezwłocznego potwierdzenia jej otrzymania (oświadczenie wiedzy o otrzymaniu oferty, a nie oświadczenie woli o przyjęciu oferty); art. 66 1 § 2 - obowiązki składającego ofertę to poinformowanie oblata o:

(…)

…, nie dla pozoru → sankcja odszkodowawcza do wysokości negatywnego interesu umownego (odpowiedzialność ta opiera się na podstawie deliktowej);
dodatkowo kodeks przewiduje ochronę informacji poufnych przekazanych w toku negocjacji, jeśli strona przekazała je z zastrzeżeniem poufności, to druga strona zobowiązana jest do ich nie ujawniania i nie wykorzystywania do własnych celów chyba, że strony uzgodniły inaczej…
… wiązać oferentów;
organizator ma obowiązek poinformowania uczestników o wynikach przetargu (§ 2);
do ustalenia chwili zawarcia umowy stosuje się przepisy dot. oferty (chyba, że w warunkach ustalono inaczej), więc umowa zostaje zawarta w chwili otrzy­mania przez składającego ofertę oświadczenia organizatora przetargu o jej wybraniu;
w razie wymogu formy szczególnej - tak jak w przypadku aukcji;
Wadium
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz